Av­slapp­nat på Ju­lie

Gourmet - - NYTT -

I mit­ten av ju­ni slår Ju­lie på Te­gel­gårds­ga­tan i Mal­mö upp dör­rar­na. Ju­lie är Hör­te Bryg­gas nya vin- och ost­bar, som fått namn ef­ter en av ägar­nas fa­vo­ritvin­pro­du­cen­ter, Ju­lie Ba­lag­ny.

Martin och Emma Sjöstrand är pa­ret bakom ba­ren, och som re­stau­rang­chef hit­tar vi Ag­nes Klin­ten­berg.

– Vin­ba­ren är egent­li­gen en för­läng­ning på lant­han­deln vi ha­de för­ra som­ma­ren och vår vin­fi­lo­so­fi, be­rät­tar Martin.

Här kom­mer gäs­ter­na att kun­na nju­ta av vin på glas, os­tar från Androu­et, chark från Marsvins­holm och god­sa­ker som tilla­gas i ett stort ro­tis­se­rie.

– Det ska va­ra gott, en­kelt och av­slapp­nat, sä­ger Martin och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer även att fun­ge­ra som åter­för­säl­ja­re till Androu­et och ha ett li­tet va­ru­la­ger av and­ra pro­duk­ter vi gil­lar.

Pa­ral­lellt med re­no­ve­ring­en av de nya lo­ka­ler­na i Mal­mö öpp­nar Hör­te Bryg­ga i val­borg, och Köks­bor­det fort­sät­ter fram till ju­ni. Ju­lie slår upp dör­rar­na den 18 ju­ni, på Ju­li­es namns­dag, och har öp­pet var­je dag 12.00–22.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.