Cham­pagne Deutz

Gourmet - - ADVERTISEMENT -

Cham­pagne Deutz har fun­nits se­dan 1838 då fö­re­ta­get grun­da­des av Wil­li­am Deutz och är be­lä­get i pit­to­res­ka Aÿ, en av de 17 Grand Cru-by­ar­na mitt i hjär­tat av Cham­pagne. Hu­set har en år­lig pro­duk­tion på drygt 2 mil­jo­ner bu­tel­jer. De se­nas­te tio åren har man gjort enor­ma in­ve­ste­ring­ar i det nu ult­ra­mo­der­na vi­ne­ri­et. Man ar­be­tar hant­verks­mäs­sigt och oer­hört fo­ku­se­rat från dru­va till fär­dig pro­dukt. Deutz cham­pagner är ge­nom­gå­en­de enormt ele­gan­ta, op­ti­malt lag­ra­de med fin och fräsch frukt­kon­cent­ra­tion och krä­mig mous­se. Deutz Brut Clas­sic har fle­ra gång­er ut­nämnts till bäs­ta stan­dardcu­vée på Sys­tem­bo­la­get. Stor vikt läggs vid stan­dardcu­vé­en och här an­vänds dru­vor av bäs­ta kva­li­tet. Man an­vän­der ald­rig andra­press­vin, och lag­rar vi­net minst dub­belt så länge som lagstad­gat för stor kom­plex­i­tet och an­vän­der fle­ra äld­re år­gång­ar i cu­vé­en för att yt­ter­li­ga­re för­hö­ja kva­li­te­ten och smak­ri­ke­do­men. Att Cham­pagne­hu­set se­dan är ett av de ab­so­lut vack­ras­te i he­la Cham­pagne får man se som en bonus!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.