Jens Lin­der

Gourmet - - LEDARE -

Jens Lin­der är en av Sve­ri­ges le­dan­de mat­jour­na­lis­ter. Han skri­ver re­por­tage och ska­par re­cept i bland an­nat Da­gens Ny­he­ter och Gour­met. Han står bakom ett dus­sin­tal böc­ker och är un­der hös­ten ak­tu­ell med And­ra lång­kok. Han var ti­di­ga­re re­stau­rangkock och ar­be­ta­de på allt från gam­la stads­ho­tell och skär­gårds­bå­tar till stjärn­kro­gar, från Tranås till Lon­don. Han har gjort sig känd för att i po­pu­lär form be­hand­la sär­präg­lad mat och dol­da tra­di­tio­ner, har va­rit med i tv-pro­duk­tio­ner som Histo­rieä­tar­na och hål­ler kur­ser i syr­ning och koreansk mat. I det här num­ret av Gour­met har Jens rest till Korea för att fin­na lug­net i mat­lag­ning­en. Vad spe­lar du helst i helg­kö­ket?

– För kraf­ten och ny­an­ser­na me­dan jag la­gar lång­kok: The Whos Qu­adrop­he­nia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.