Lars Col­lin

Gourmet - - LEDARE -

Lars Col­lin är se­dan många år fri­lan­san­de re­dak­tör på Gour­met. Han är ock­så skri­bent in­om bland an­nat gast­ro­no­mi, kul­tur och re­sor för Svens­ka Dag­bla­det och oli­ka ma­ga­sin; från Gour­mets sys­ter­tid­ning Pla­za De­co till tit­lar som Gods & Går­dar, Res och Lant­liv. Han ar­be­tar även in­om con­tent mar­ke­ting med en mängd oli­ka pro­jekt för Bon­ni­er News Brand Stu­dio. I det här num­ret av Gour­met har Lars in­ter­vju­at re­stau­rang­ak­tu­el­la krog­nes­torn Erik Vi­de­gård och med hjälp av mu­si­kens makt slung­ats till­ba­ka i tids­ma­ski­nen. Vad spe­lar du helst i helg­kö­ket?

– La­gar jag ita­li­enskt lad­dar jag gär­na med den in­fly­tel­se­ri­ka 1970-tal­si­ko­nen Lu­cio Bat­tisti, för stäm­ning­ens och risot­tons skull. Till för­drin­ken får Chet Ba­ker gär­na vis­ka "Let's get lost" och var­för in­te lå­ta Mick Jo­nes i The Clash ving­la fram "Train in Vain" till kaf­fet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.