Månadens brev

Gourmet - - LEDARE -

Hej! Jag vill ba­ra skri­va till er och be­rät­ta att jag tyck­te att ar­ti­keln om Bröd­re­vo­lu­tio­nen i för­ra num­ret var rik­tigt in­tres­sant – spe­ci­ellt ef­tersom det känns som om var och varan­nan män­ni­ska in­te äter bröd läng­re. Som en stor brödäls­ka­re är det där­för spän­nan­de att lä­sa om vad man ska tän­ka på när man ba­kar bröd och hur det kan ba­kas bå­de gott och nyt­tigt. Tack för det­ta. All­tid li­ka in­spi­re­ran­de när Gour­met kom­mer i brev­lå­dan!

/Eva Hej Eva,

Vi äls­kar ock­så bröd och vill tac­ka för ett fint läsar­brev. //Re­dak­tio­nen

Hej To­ve!

Vad bra att du tar upp den över­driv­na tren­den med att "allt" går att an­vän­da 1–2 gång­er till. Det blir li­te lö­jets skim­mer när man ska över­träf­fa varand­ra i den frå­gan. Själv­klart ska vi va­ra eko­no­mis­ka i vår mat­lag­ning och in­te slö­sa. Tack för bra tid­ning. Gun­nar

Hej Gun­nar,

Stort tack för feed­back. I det här num­ret kan du lä­sa om Spill, en re­stau­rang som tar håll­bar­het på all­var. //To­ve

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.