FÖRFÖRISKT FULVIN

Gourmet - - NYTT BOK -

Min­nes­go­da lä­sa­re med fä­bless för fin­fin ful­kul­tur vet för­stås var­i­från ti­teln är häm­tad till Mats-Eric Nils­sons fort­sat­ta sö­kan­de ef­ter de där äk­ta va­ror­na. Cha­teau Va­då är en pri­ma brun dryck, som se­ri­e­fi­gu­ren Soc­kerCon­ny be­skrev sitt per­son­li­ga fa­vo­ritvin i Jo­a­kim Pi­ri­nens kult­klas­si­ker. Châ­teau va­då (Ord­front för­lag) i 2000-tal­stapp­ning har fått un­der­ti­teln Det okän­da fus­ket med ditt vin, och är allt­så Mats-Eric Nils­sons am­bi­tiö­sa för­sök att grans­ka och av­slö­ja bluf­fen in­om vi­nin­du­strin, att ska­la av den fi­na fer­nis­san bakom va­ru­mär­ken och på­klist­rat sock­rad ele­gans – men ock­så att sam­ti­digt ge för­slag på de go­da al­ter­na­ti­ven.

I den­na hans sjun­de bok på el­va år, varav de två förs­ta – Den hem­li­ge koc­ken och Äk­ta

va­ra – bå­da blev bransch­kri­tis­ka stor­säl­ja­re, av­hand­las de vik­ti­ga frå­gor­na kring vin på ett snyggt och kon­struk­tivt sätt, och gi­vet­vis kom­mer för­fat­ta­ren ock­så in på sitt fa­vo­ritäm­ne: smuss­let med till­sat­ser­na.

Men värl­den är säl­lan svart och vit, in­te ens i Soc­ker-Con­nys se­ri­e­tid­nings­värld. Och är det nå­got man sak­nar i Châ­teau va­då så är det den li­te mer ny­an­se­ra­de gråska­lan – allt mel­lan de där go­da na­tur­re­bel­ler­na och de on­da hit­te­på­pro­du­cen­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.