Stock­holms nya roof­top bar & retre­at

Gourmet - - ANNONS -

Down­town Cam­per är din bas i Stock­holm - ett ho­tell att ut­gå från för dig som äls­kar att upp­täc­ka stor­sta­den, oav­sett om du kom­mer från and­ra si­dan jor­den el­ler från and­ra si­dan ga­tan. Upp­lev com­fort food från värl­dens al­la hörn i re­stau­rang Camp­fi­re. Se Stock­holm med nya ögon: li­fe­sty­le con­ci­er­ge Kristi­an Hell gui­dar dig till nya upp­täck­ter och till spän­nan­de sti­gar i sta­den. El­ler häng med på en löprun­da med Stock­holms störs­ta och mest so­ci­a­la run club!

The Nest – cock­tail lounge & roof­top retre­at

Ta his­sen upp till him­len. På ta­ket av Down­town Cam­per, högt över sta­dens puls och med en fan­tas­tisk ut­sikt, har The Nest öpp­nat. Ta med dig vän­ner­na till The Nest Well­ness, njut av lug­net i ba­stun, och blic­ka ut över Gam­la Stan och Rid­dar­fjär­dens blå vat­ten från pool­kan­ten. Cock­tail­loung­en hål­ler öp­pet al­la da­gar, och ut­gör ett gi­vet som­mar­häng högt över husta­ken. Av­slu­ta da­gen med en som­rig cock­tail till Down­town DJs som spe­lar tors­dag till lör­dag he­la som­ma­ren, och träf­fa nya och gam­la vän­ner. Låt även­ty­ret bör­ja - väl­kom­men till Down­town Cam­per.

The Nest Cock­tail Lounge på Down­town Cam­per er­bju­der stans kans­ke bäs­ta ut­sikt.

Up­pe i The Nest Well­ness kan du nju­ta av ba­stu, mas­sage och ut­om­huspool.

Pro­va en sa­lad bowl i The Nest Cock­tail Lounge, och av­run­da kväl­len med en god drink.

Skönt pool­häng på Down­town Cam­per i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.