Ge ditt bi­drag – ochjälp till att räd­da liv

Är jour­na­lis­ten en­bart en pas­siv be­trak­ta­re som rap­por­te­rar si­na iakt­ta­gel­ser till lä­sa­ren? El­ler kan jour­na­lis­ten ock­så va­ra ak­tör och ak­tivt del­ta i ett ske­en­de?

Gula båtarna - - Sidan 1 - Sofia Ols­son Ol­sén tf chefre­dak­tör Af­ton­bla­det Fredric Karén chefre­dak­tör Svens­ka Dag­bla­det

Rygg­märgs­re­flex­en är nej. Jour­na­lis­ten ska rap­por­te­ra, in­te age­ra. Det gäl­ler att tyd­ligt skil­ja på upp­dra­gen.

Men är det all­tid så? För oss ställ­des frå­gan på sin spets när sam­ar­be­tet med Sjö­r­ädd­nings­säll­ska­pet blev verk­lig­het. Vill­ko­ret från Sjö­r­ädd­nings­säll­ska­pet var att vå­ra re­port­rar och fo­to­gra­fer, som skul­le be­va­ka in­sat­sen på Sa­mos, skul­le ge­nom­gå en sjö­r­ädd­nings­ut­bild­ning i tre da­gar.

Det blev liv­li­ga dis­kus­sio­ner på re­dak­tio­ner­na. Vad var egent­li­gen de ut­sän­da med­ar­be­tar­nas hu­vud­upp­drag? Att rap­por­te­ra el­ler att räd­da liv?

Det vi­sa­de sig, som så of­ta, att te­o­ri och verk­lig­het är två oli­ka sa­ker. Väl på plats på Sa­mos, på det förs­ta rik­ti­ga lar­met var frå­gan över­spe­lad. Vi kan nu stolt be­rät­ta att vå­ra med­ar­be­ta­re bok- stav­li­gen räd­da­de män­ni­sko­liv ute på ha­vet OCH rap­por­te­ra­de om rädd­nings­in­sat­ser­na i Svens­ka Dag­bla­det och Af­ton­bla­det.

Svens­ka Dag­bla­dets fotograf Malin Hoelstad be­rät­tar om Gu­la bå­tar­nas all­ra förs­ta räddningsinsats: ”När de ger mig den lil­la krop­pen så läg­ger jag ner ka­me­ran. Det går in­te att gö­ra det.”

Vi är stol­ta över vå­ra med­ar­be­ta­re som lyc­ka­des kom­bi­ne­ra det svå­ra upp­dra­get att räd­da liv och

Vi kan stolt be­rät­ta att vå­ra med­ar­be­ta­re bok­stav­li­gen

räd­da­de män­ni­sko­liv ute på ha­vet.

sam­ti­digt läm­na hög­kva­li­ta­tiv jour­na­li­stik hem till lä­sar­na.

Af­ton­bla­dets fotograf Peter Wixtröm blev så be­rörd av upp­le­vel­ser­na på Sa­mos att han tog med fa­mil­jen tillbaka till ön över jul- och ny­års­hel­ger­na och job­ba­de som fri­vil­lig sjö­r­äd­da­re på Gu­la bå­tar­na.

När det­ta skrivs har vi räd­dat över 1 400 män­ni­skors liv. Lör­da­gen den 20 feb­ru­a­ri räd­da­de Gu­la bå­tar­na 145 per­so­ner i en en­da in­sats. To­talt har vi sam­lat in 6,9 mil­jo­ner kro­nor. Of­ta är jour­na­li­sti­ken ex­tremt kort­sik­tig. Jour­na­lis­ten vill he­la ti­den vi­da­re och rast­lös­he­ten är på­tag­lig.

FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR var­nar nu för att fler flyk­ting­ar kom­mer att kor­sa Me­del­ha­vet 2016 än vad som var fal­let 2015.

Vi vet att Gu­la bå­tar­na gör skill­nad. Vi kan in­te ge upp ett pro­jekt som så tyd­ligt är skil­je­lin­jen mel­lan liv och död.

Gu­la bå­tar­na är ett vik­tigt hu­ma­ni­tärt pro­jekt som mås­te få le­va vi­da­re. Där­för vill vi fort­sät­ta rap­por­te­ring­en från Sa­mos och vå­ra två båtar. Den här gång­en mås­te vi ha ut­hål­lig­het.

Men för att det ska gå mås­te vi få in mer peng­ar till kam­pan­jen. Hjäl­pa oss att räd­da liv. Skänk en peng till Gu­la bå­tar­na.

En sak kan vi lo­va. Hjäl­pen kom­mer fram. Och all­ra vik­ti­gast – vi räd­dar liv!

Hall och Jo­nas Frö­berg. Svens­ka Dag­bla­dets med­ar­be­ta­re Mag­nus Hjalmarson Neideman, Ka­rin Thur­fjell, Malin Hoelstad, Gu­nil­la von Foto: MALIN HOELSTAD

Ke­nan Ha­bul. Af­ton­bla­dets med­ar­be­ta­re Ro­bert Asch­berg, Ca­ri­na Berg­feldt, Erik Wiman, Peter Wixtröm, Andreas Bardell och Foto: MALIN HOELSTAD

JOUR­NA­LIS­TER OCH LIV­RÄD­DA­RE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.