– Nu vill vi till Sve­ri­ge

DEL 2: ÖVER­LE­VAR­NA

Gula båtarna - - Sidan 1 - Pub­li­ce­rad den 29 ok­to­ber 2015 i SVD Gu­nil­la von Hall gu­nil­la.von.hall@svd.se Del 3: Det nya lan­det VÄND

Klipp­flyk­ting­ar­na över­lev­de mot al­la odds. De för­tviv­la­de män­ni­skor­na på en klip­pa i Ege­is­ka ha­vet räd­da­des i sista stund av Gu­la bå­tar­na. SVD träf­fa­de dem da­gen ef­ter mar­dröms­dra­mat.

Kha­led och hans son Ro­dan som var med i gum­mi­bå­ten, vill nu ta sig till Sve­ri­ge. De lyc­ka­des mi­ra­ku­löst nog kla­ra sig ge­nom att fly­ta på en ply­wood­ski­va. De drev runt i vatt­net i fle­ra tim­mar in­nan de svens­ka sjör­äd­dar­na i Gu­la bå­tar­na kom. Då var Ro­dan djupt ned­kyld av det kal­la havs­vatt­net. Men han kla­rar sig.

– Vi var helt en­kelt tvung­na att fly Raqqa. Vägen över ha­vet var en­da al­ter­na­ti­vet. I Sy­ri­en finns ing­en fram­tid. Vi hop­pas att Sve­ri­ge kan hjäl­pa oss. Jag har hört att det är ett land som re­spek­te­rar mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Kha­led.

Mis­te sin lil­la dot­ter

Kha­leds bror, Ta­rik, mis­te sin fy­ra­å­ri­ga dot­ter Lae­an i vå­gor­na. Mam­man Abe­er, låg­sta­di­e­lä­ra­re från Raqqa, hål­ler sin tvåå­ri­ge son Zae­ad tätt in­till sig och tit­tar från­va­ran­de mot ho­ri­son­ten. Hon är myc­ket blek.

– Vi var fy­ra som läm­na­de Sy­ri­en för ett säk­ra­re liv i Eu­ro­pa. Nu är vi ba­ra tre. Det var in­te så här det skul­le bli. Vår dot­ter skul­le va­ra med oss, in­te dö där ute på ha­vet, sä­ger hon tår­ögd.

Hon gjor­de allt för att räd­da Lae­an när bå­ten kol­li­de­ra­de med en klip­pa och sjönk i våg­skum­met. Men den elän­di­ga flyt­väs­ten ha­de gli­dit av flic­kan re­dan i bå­ten. Dot­tern bör­ja­de sjun­ka så fort al­la ram­la­de i ha­vet.

– Det var så ka­o­tiskt. Jag hit­ta­de en svart bil­ring som jag för­sök­te läg­ga över Lae­ans hu­vud. Men hon gled ba­ra ige­nom. Jag för­sök­te hål­la hen­ne i fam­nen och hu­vu­det över vatt­net men vå­gor­na skölj­de över hen- nes an­sik­te, sä­ger Abe­er och ges­ti­ku­le­rar för att vi­sa hur hon gjor­de.

– Jag såg att hen­nes ögon fort­fa­ran­de rör­de sig. Men se­dan blev hon all­de­les slapp. Lae­an dog i mi­na ar­mar i vatt­net. Någ­ra mi­nu­ter se­na­re kom kust­be­vak­ning­en och and­ra båtar, sä­ger hon.

Pap­pa Ta­rek sit­ter bred­vid och vri­der si­na hän­der.

– Vi har för­lo­rat al­la vå­ra peng­ar. Det lil­la vi ha­de kvar ef­ter att först ha be­ta­lat smugg­la­re 800 dol­lar ba­ra för att läm­na Daesh i Raqqa och se­dan 1 500 dol­lar per per­son för båt­fär­den från Tur­ki­et. Peng­ar­na låg i väs­kor som för­svann i dju­pet när bå­ten sjönk, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Nu vill vi till Sve­ri­ge. Vi hop­pas kun­na fort­sät­ta li­vet där på nå­got sätt.

”Fat­tar in­te att jag le­ver”

En an­nan som över­levt är Mo­rad Omar Khalid.

Knappt ett dygn har gått se­dan 20-åri­ge Mo­rad pa­niksla­get klam­ra­de sig fast vid en vass klip­pa i det stor­mi­ga ha­vet på Sa­mos. Där hit­ta­de vi ho­nom och nio and­ra ef­ter att de­ras gum­mi­båt sjun­kit i vå­gor­na som var upp till fy­ra me­ter höga. Nu står han här i ham­nen i blå col­le­ge­trö­ja och tit­tar på si­na hän­der, ful­la med blå­sor och skrapsår ef­ter tim­mar­na på den rak­bladsvas­sa ste­nen.

– Jag fat­tar knappt att jag le­ver. Vå­gor­na var så höga och jag kan in­te sim­ma. Flyt­väs­ten var som en sten om hal­sen och jag bör­ja­de sjun­ka ef­ter ba­ra någ­ra se­kun­der i vatt­net. Jag lyc­ka­des ha­sa mig upp på klip­pan. Men vi ha­de in­te kla­rat oss länge till.

– Jag trod­de att he­la min fa­milj höll på att drunk­na. Vi ha­de tap­pat bort varand­ra i våg­ka­o­set. Jag var helt panikslagen. Men se­dan dök den där gu­la bå­ten upp. Jag vet in­te hur jag ska kun­na tac­ka för hjäl­pen, sä­ger han.

Vägen över ha­vet var en­da al­ter­na­ti­vet. I Sy­ri­en finns ing­en fram­tid.

FLYK­TING­FÖR­LÄGG­NING­EN, SA­MOS

Foto: MALIN HOELSTAD

Kha­led med so­nen Ro­dan till­sam­mans med Kha­leds bror Ta­rek, hans fru Abe­er och de­ras son Zi­ad.

Da­gen ef­ter den dra­ma­tis­ka rädd­ning­en är Ro­dan och hans pap­pa på li­te bätt­re hu­mör. ”Nu vill vi till Sve­ri­ge”, sä­ger de. Foto: MALIN HOELSTAD

Mo­rad Omar Kha­led räd­da­des av Gu­la bå­tar­na. ”Jag vet in­te hur jag ska kun­na tac­ka för hjäl­pen”, sä­ger han. Foto: MALIN HOELSTAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.