Här bör­jar de sitt­nya liv – i Kinna

Gula båtarna - - Sidan 1 - Pub­li­ce­rad den 1 ja­nu­a­ri 2016 i SVD Fort­sätt­ning på näs­ta si­da

DEL 3: DET NYA LAN­DET

Nu har fa­mil­jen Swi­rakly som Gu­la bå­tar­na räd­da­de i Me­del­ha­vet kom­mit till Sve­ri­ge. Mö­do­samt ska nu brö­der­na Kha­led och Ta­rek med fa­mil­jer byg­ga upp ett nytt liv ef­ter en trau­ma­tisk höst. De är djupt tack­sam­ma för att Sve­ri­ge ta­git emot dem. Men sor­gen ef­ter treå­ri­ga Lae­an och osäkerheten med fa­mil­je­med­lem­mar kvar i Sy­ri­en tär.

An­sik­tet spric­ker upp i ett jät­te­le­en­de, sam­ti­digt som ste­gen tar fart, femå­ri­ge Ro­dan Swi­rakly spring­er mot Svd:s fotograf Malin Hoelstad och hop­par upp i hen­nes famn. Hans blick strå­lar när ar­mar­na häm­nings­löst slu­ter sig kring hen- nes nac­ke och tryc­ker kin­den mot hen­nes.

Malin Hoelstad blun­dar. Hål­ler om ho­nom. Ser ta­gen ut. De har en spe­ci­ell re­la­tion. Den 27 ok­to­ber var hon om­bord på den rädd­nings­båt i Gu­la bå­tar­na som ploc­ka­de upp Ro­dan och hans pap­pa Kha­led som var någ­ra mi­nu­ter från dö­den när de klam­rat sig fast på en ply­wood­ski­va i det kal­la vatt­net ut­an­för Gre­klands kust.

Fem da­gar i Sve­ri­ge

Vi be­fin­ner oss på det gam­la ho­tel­let i Kinna, ett klas­siskt stads­ho­tell i mörkrött te­gel från 1950-ta­let som nu va­rit flyk­ting­för­lägg­ning i en vec­ka. Vi möts av ny­fik­na blic­kar med mör­ka­re stråk. Den sy­ris­ka fa­mil­jen Swi­rakly har va­rit här i fem da­gar när vi be­sö­ker dem.

Bakom Ro­dan står pap­pa Kha­led och hans bror Ta­rek med sin fru Abe­er och de­ras tvåå­ri­ge son Zi­ad. Al­la räd­da­des bok­stav­li­gen ur vå­gor­na se­dan de­ras gum­mi­båt revs sön­der mot klip­por­na på ön Sa­mos. Men Ta­reks och Abe­ers dot­ter Lae­an drunk­na­de i vå­gor­na se­dan flyt­väs­ten gli­dit av. Hon skul­le ha fyllt fy­ra år den 11 no­vem­ber.

Det skra­par i sto­lar­na när vi sät­ter oss vid bor­det ne­re i re­stau­rang­en – för att hö­ra de­ras be­rät­tel­se. Och dröm­mar fram­åt. Ro­dan kry­per upp i pap­pa Kha­leds knä. De tit­tar på varand­ra. Kra­mas.

Tre som in­te är här är Kha­leds fru Na­zi och de­ras and­ra son Abid och dot­ter Sham – som allt­så är Ro­dans mam­ma och sys­kon. De är kvar i en gräns­stad i Sy­ri­en mot den tur­kis­ka grän­sen, som he­ter al-qa­mish­li.

– Vi ha­de in­te råd att åka al­li­hop. Vi hop­pas att de ska kun­na kom­ma hit ock­så, sä­ger Kha­led.

Men i den svens­ka mi­gra­tions­värl­den hård­nar reg­ler som snabb­här­dan­de lim. Da­gen fö­re vårt be­sök hölls den kän­da press­kon­fe­ren­sen på Ro­sen­bad i Stock­holm där stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) och vice stats­mi­nis­ter Åsa Romson (MP) la­de fram sitt skar­pa för­slag om be­tyd­ligt hår­da­re asyl­reg­ler. Bland an­nat skul­le an­hö­ri­gin­vand­ring­en i prak­ti­ken för­svin­na.

För­stod in­te vad de sa

Fa­mil­jen Swi­rakly tit­ta­de på den tv-sän­da press­kon­fe­ren­sen i ho­tel­let. De satt till­sam­mans med de and­ra flyk­ting­ar­na, såg mun­nar­na som rör­de sig ovan­för Löfvens blå slips och Rom­sons ru­ti­ga sjal, de för­stod att de pra­ta­de om dem, men in­te vad de sa. Ing­en tolk fanns i när­he­ten. Ing­en från Mi­gra­tions­ver­ket fanns där för att be­rät­ta vad som gäl­ler.

Även när vi sit­ter vid bor­det ett dygn ef­teråt har de ing­en aning om vad som gäl­ler. Jag ring­er Mi­gra­tions­ver­ket för att frå­ga. En pressek­re­te­ra­re sä­ger att det ver­kar som om fa­mil­jen kan un­dan­tas ef­tersom de skri­vit in sig som asyl­sö­kan­de in­nan press­kon­fe­ren­sen – om de be­vil­jas up­pe­hålls­till­stånd. Men hon är in­te sä­ker. Allt är ba­ra för­slag. Hon ger en of­fi­ci­ell kom­men­tar. Tar se­dan tillbaka den.

Fa­mil­jer­na är kur­der och bod­de i den sy­ris­ka sta­den Raqqa som in­togs av IS i mars 2013. Bå­da brö­der­na fick slu­ta på si­na jobb: Ta­rek var tjäns­te­man på ett te­le­kom­bo­lag och Kha­led kas­sör på fi­nans­av­del­ning­en på Sy­ris­ka Pep­si Co­la. IS spred ter­ror i sta­den. De fick hål­la sig in­om­hus.

Ro­dan vi­sar oss and­ra vid bor­det en vi­de­o­snutt på sin bror – som han se­dan tit­tar på om och om igen i sin pap­pas te­le­fon.

– Daesh (IS) ha­de en sko­la, med helt and­ra böc­ker. Där sko­lan var en bör­jan till att bli kri­ga­re, det var mi­li­tär un­der­vis­ning. De fick hål­la va­pen. Me­ning­en var att de skul­le ut och kri­ga när de fyllt 10 år, sä­ger Kha­led Swi­rakly.

”De vil­le hjärn­tvät­ta bar­nen”

Han tit­tar på sin son. – De vil­le ta barn som Ro­dan. De vil­le hjärn­tvät­ta dem. Det är enkla­re att gö­ra det med barn än vux­na, sä­ger han och ser oss i ögo­nen.

Se­dan går han i väg, med långa lång­sam­ma steg och rak rygg för att häm­ta mer kaf­fe åt oss. Lil­la Ro­dan tar ho­nom i han­den, ler och föl­jer med. De är oskilj­ak­ti­ga.

För att få ett säk­ra­re och mer dräg­ligt liv flyt­ta­de Kha­led och hans fa­milj till Tur­ki­et

Fa­mil­jen Swi­rakly har änt­li­gen ham­nat i Sve­ri­ge och föl­jer ny­he­ter­na som kom­mer från det gam­la hem­lan­det. Foto: MALIN HOELSTAD Foto: MALIN HOELSTAD KINNA, VÄS­TER­GÖT­LAND Kha­led och hans son Ro­dan le­ker i snön. För någ­ra må­na­der se­dan flyd­de de från IS här

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.