De över­lev­de skräck­fär­den

Lar­met kom 09.19: Iman, 3, är en av 46 som räd­da­des

Gula båtarna - - Sidan 1 - N Pub­li­ce­rad den 28 ok­to­ber 2015 i Af­ton­bla­det. Fort­sätt­ning på näs­ta si­da

Det förs­ta lar­met kom 09.19 på ons­dags­mor­go­nen.

Trots att det ha­de blåst myc­ket hårt he­la nat­ten, det skum­ma­de på våg­kam­mar­na, så ha­de det kom­mit gum­mi­bå­tar från Tur­ki­et, ful­las­ta­de med flyk­ting­ar.

Den gre­kis­ka kust­be­vak­ning­ens båtar, som är stör­re och in­te an­pas­sa­de för liv­rädd­ning, kla­ra­de in­te att ploc­ka upp män­ni­skor i den hår­da sjö­gång­en. Det var ett sökupp­drag. En­ligt rap­por­ter ha­de två per­so­ner fal­lit över­bord från en båt cir­ka åt­ta sjö­mil nordnord­väst om Vat­hi, hu­vud­sta­den på Sa­mos.

En dag räd­da­de Gu­la bå­tar­na 46 män­ni­skor ur vatt­net vid den gre­kis­ka ön Sa­mos.

Af­ton­bla­dets Ro­bert Asch­berg var med om den dra­ma­tis­ka rädd­nings­ak­tio­nen.

Mu­rad, 20, Ta­rek, 35, Zi­ad, 2, Ah­med, 1, Naw­ras, 32, Zi­ad, 24, Nu­ri, 24, Iman, 3, har sam­lats igen, på tryg­ga land. Imans mam­ma, Se­ba, 32, är in­te med på bil­den. Hon ha­de fe­ber och låg och sov. Foto: ANDREAS BARDELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.