Han ska­kar av köld och ver­kar skäm­mas över si­na tå­rar

ANDREAS BARDELL, FOTOGRAF, OM BIL­DEN HAN TOG OCH IN­TE GLÖM­MER

Gula båtarna - - Sidan 1 - Andreas Bardell

Mörk­ret lig­ger över Sa­mos och kloc­kan har in­te ens sla­git fem. Från ut­sikts­plat­sen över Dö­dens kust slår det sto­ra vå­gor. Så sto­ra att vi tän­ker att smugg­lar­na mås­te in­se hur livs­far­ligt det är att skic­ka ut män­ni­skor i det här väd­ret, att det är som gjort för ka­ta­strof. Då är då vi ser dem. Det knast­rar i ra­di­on när vi för­sö­ker kom­mu­ni­ce­ra. ”Båt!” ”Båt!” Vi sig­na­le­rar så gott det går, vi för­sö­ker få dem att sty­ra mot oss, bort från klip­por­na. Men för­gä­ves. Istäl­let åker vi till de­ras land­nings­plats.

Det finns en kyr­ka i när­he­ten dit vi tar al­la för att skyd­da dem mot den is­kal­la vin­den. Mitt i ka­o­set ser jag i ögonvrån hur en li­ten kil­le står en­sam vid vat­ten­bry­net.

Han he­ter Mahmud och är från Yar­mouk, Da­mas­kus. ”Det lig­ger i Sy­ri­en”, be­rät­tar han.

Han ska­kar av köld och han ver­kar skäm­mas över si­na tå­rar. Min­nen av krigs­hel­ve­tet och flyk­ten syns i hans ögon. Mahmud är on­å­bar. Sam­ti­digt som han blic­kar upp mot him­len tit­tar so­len plöts­ligt fram och jag tar en bild. Mahmud kol­lar på mig och jag för­sö­ker få ho­nom att föl­ja med till de and­ra bakom kyr­kan. Men han vill stå kvar en stund till. – Min pap­pa och jag le­ver ju, sä­ger han.

Andreas Bardell är 32 år och ar­be­tar som fotograf på Af­ton­bla­det se­dan 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.