Li­ban över­gavs på klip­pan

Hans res­kam­ra­ter över­gav ho­nom bland klip­por­na. I tim­mar ir­ra­de han runt i de bran­ta ber­gen längs Dö­dens kust på Sa­mos. Ett fel­steg och han ha­de ra­sat ti­o­tals me­ter ner mot en sä­ker död. Gu­la bå­tar­na blev 30-åri­ge Li­bans rädd­ning. – Jag är så glad, är d

Gula båtarna - - Sidan 1 - ke­nan.ha­bul@af­ton­bla­det.se Pub­li­ce­rad den 12 no­vem­ber 2015 i Af­ton­bla­det.

Det är en vy­korts­vy, ett stil­la blått hav om­gi­vet av bran­ta berg.

Be­sätt­ning­en på Gu­la bå­tar­na för­be­re­der sig för en öv­ning ut­med ”Dö­dens kust” på Sa­mos.

Bå­tar­na ska pre­cis läg­ga till vid en ud­de när en röst ekar från ber­gen ovan­för.

Knappt synlig bland gröns­kan står en bar­brös­tad man och vif­tar med sin trö­ja. Öv­ning­en blev till en räddningsinsats. Gi­an­nis Har­lam­bous, från gre­kis­ka mot­sva­rig­he­ten till Sjör­ädd­ningsäll­ska­pet och van bergsklätt­ra­re, gick i land till­sam­mans med Mag­nus Hjalmarson Neideman, fotograf på Svens­ka Dag­bla­det.

– Håll he­la ti­den ögo­nen på man­nen, upp­ma­nar Jo­sef Carls­son, skep­pa­re på en av bå­tar­na.

Tag­gar­na går ge­nom hud

Buska­get är på si­na stäl­len me­ter­hög. Tag­gar­na går ge­nom både klä­der och hud och läm­nar ef­ter sig svi­dan­de sår. För en ovan per­son är det omöj­ligt att se var stu­pen bör­jar för all ve­ge­ta­tion.

– Tar han ett fel steg så dör han, sä­ger Gi­an­nis Har­lam­bous. Un­der he­la vand­ring­en blå­ser de i en vis­sel­pi­pa och ro­par till man­nen. Tre kvart ef­ter att de läm­nar bå­ten hör de gre­nar kros­sas un­der hans steg.

– Jag bry­ter någ­ra kvis­tar och ser ho­nom kom­ma emot mig. ”Har ni vat­ten?”, sä­ger han till Mag­nus Hjalmarson Neideman.

Man­nen är klädd i gråa jeans, han har en keps och sol­glas­ö­go­nen på hu­vu­det, i sin ryggsäck har han en flas­ka rakvat­ten.

Man­nen pre­sen­te­rar sig som Li­ban, han sä­ger att han är 36 år och från So­ma­lia.

Över­gavs av de and­ra

Vid 5-ti­den ha­de han och de and­ra an­länt i en snab­båt från Tur­ki­et. De var tio flyk­ting­ar på bå­ten, al­la and­ra var sy­ri­er. 20 000 kro­nor kos­ta­de re­san.

– Smugg­la­ren läm­na­de oss på stran­den och vän­de tillbaka, be­rät­tar Li­ban väl i sä­ker­het på en av Gu­la bå­tar­na. Ut­mat­ta­de la­de de sig för att vi­la. – Jag som­na­de av ren lätt­nad. När han vak­na­de ha­de det re­dan da­gats, so­len sken och det var över 20 gra­der varmt. Men ing­en i hans re­se­säll­skap fanns kvar.

– De läm­na­de mig nog för att jag var den en­de so­ma­li­ern, tror Li­ban.

Han har ing­en aning åt vil­ket håll han skul­le gå, han fast­nar he­la ti­den i bus­kar­na och vatt­net han ha­de med sig ha­de ta­git slut. – Jag är så glad att ni hit­ta­de mig. I ett år har han bott i Tur­ki­et en­sam, hem­ma i So­ma­lia finns hans fru och barn.

– Min dröm är att åka till Hol­land och ta dit fa­mil­jen, sä­ger han. Ke­nan Ha­bul

Li­ban räd­da­des från klip­pan. Foto: MAG­NUS HJALMARSON NEIDEMAN HÖR ROP FRÅN BER­GET Här får be­sätt­ning­en syn på en man. Knappt synlig bland gröns­kan lyc­kas Li­ban fånga de­ras upp­märk­sam­het. Gu­la bå­tar­nas öv­ning har bli­vit till skarpt lä­ge. Foto: MAG­NUS HJAL

METERDJUPA BUSKAGE För en ovan per­son är det omöj­ligt att se var stu­pen bör­jar, ett fel­steg kan in­ne­bä­ra dö­den. Med be­sätt­ning­ens hjälp lyc­kas Li­ban till­slut nå sä­ker­he­ten på bå­ten. Foto: MAG­NUS HJALMARSON NEIDEMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.