DITT FÖ­RE­TAG KAN RÄD­DA LIV

Näs­tan var­je dag räd­dar Gu­la bå­tar­na liv i vatt­nen ut­an­för Sa­mos. Många av de räd­da­de är barn. Drif­ten av två rädd­nings­bå­tar, pro­fes­sio­nell be­sätt­ning och 24-tim­mars be­man­ning kos­tar myc­ket peng­ar. Nu kan du som fö­re­ta­ga­re hjäl­pa oss att stan­na kvar i Me

Gula båtarna - - Sidan 1 -

n Om du blir spon­sor så får du rätt att vi­sa Gu­la bå­tar­nas lo­go på din hem­si­da och gi­vet­vis speglas ditt fö­re­tags logga på Gu­la bå­tar­nas hem­si­da.

n Gi­vet­vis får du skän­ka vil­ket be­lopp som du själv öns­kar.

n El­ler så kanske du vill stöd­ja pro­jek­tet ge­nom att skän­ka en/bi­dra till en rib­båt till Sjör­ädd­nings­säll­ska­pets sys­ter­or­ga­ni­sa­tion Hel­le­nic re­scue teams verk­sam­het på nå­gon av de gre­kis­ka öar­na? El­ler så kanske du har nå­gon an­nan idé? Kon­tak­ta då Gu­la bå­tar­nas pro­jekt­sam­ord­na­re Lot­ta Ca­ta­ni på char­lot­ta.ca­ta­ni@schib­s­ted.se Gå in på www.gu­la­bå­tar­na.se och an­mäl ditt in­tres­se. En sak kan jag lo­va. Peng­ar­na går di­rekt och oav­kor­tat till pro­jek­tet. Det finns inga mel­lan­hän­der. n n

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.