”De be­hö­ver få se vän­li­ga an­sik­ten”

Gula båtarna - - Sidan 1 - Ka­ta­ri­na Fors­berg Uni­cefs krav på re­ge­ring­en VÄND

Det förs­ta mö­tet är det vik­ti­gas­te. Det me­nar barn­lä­ka­ren Lars H Gustafs­son som skri­vit boken ”Mö­ta barn på flykt” åt Uni­cef. – Det går att jäm­fö­ra med om man har va­rit med om en olyc­ka och hur du blir be­mött av rädd­nings­per­so­na­len på plats. Du kom­mer all­tid att kom­ma ihåg vad de sa och gjor­de. Det ristas in i ditt min­ne för all­tid.

Ett vän­ligt an­sik­te som häl­sar en väl­kom­men. Det är det enk­las­te tip­set för att få barn på flykt att kän­na sig lug­na. Sen kom­mer and­ra sa­ker – men har man koll på hur vik­tigt det förs­ta mö­tet är har man kom­mit långt.

– Det är väl­digt stor skill­nad på att mö­ta en oro­lig per­son med en ryn­ka i pan­nan och en per­son som är glad och öp­pen, sä­ger Lars H Gustafs­son. Att va­ra vän­lig är nog det är nog det bäs­ta rå­det i all sin en­kel­het.

In­te se­dan and­ra världs­kri­get har det kom­mit så många asyl­sö­kan­de barn till Sve­ri­ge. Då kom 70 000 en­sam­kom­man­de barn från Fin­land som eva­ku­e­ra­des un­dan de blo­di­ga kri­gen i ös­ter.

Lä­ka­re och fors­ka­re

Barn­lä­ka­ren och för­fat­ta­ren Lars H Gustafs­son har fors­kat myc­ket om barn i krig och har va­rit i många flyk­ting­lä­ger, bland an­nat i Pa­les­ti­na.

I hös­tas träf­fa­de han många vo­lon­tä­rer som job­ba­de med flyk­ting­bar­nen i Mal­mö. Många av dem job­ba­de dyg­net runt och blev helt ut­brän­da.

– Där­för sat­te vi ihop den här skrif­ten gans­ka snabbt. Det är ett gäng ex­per­ter som har job­bat gans­ka hårt i tre må­na­der, och ing­en har ta­git ut nå­gon er­sätt­ning.

Be­hö­ver be­stäm­da ti­der

Att snabbt kom­ma in i en ord­nad till­va­ro är se­dan det vik­ti­gas­te för bar­nen.

– De här bar­nen har haft det ka­o­tiskt och rö­rigt, de har in­te ve­tat vad som ska hän­da näs­ta dag. De har in­te haft möj­lig­het att äta och so­va på be­stäm­da ti­der och de har myc­ket ång­est och oro, sä­ger Lars H Gustafs­son. Många av dem har ock­så va­rit med om ofatt­ba­ra svå­ra sa­ker.

Att ta­la med bar­nen och be­rät­ta vad

som hän­der är ock­så vik­tigt.

– Många av för­äld­rar­na har in­te or­kat för­kla­ra var­för de är på flykt, det har in­te fun­nits tid till det och bar­nen för­står of­tast in­te. ”Jag är ba­ra här”, sä­ger många.

– Se­dan är det vik­tigt att få bar­nen att be­rät­ta själ­va i lugn och ro. Det kan va­ra enk­la sa­ker som att frå­ga om de­ras bäs­ta vän, el­ler i vil­ket sorts hus de bru­ka­de bo i.

Lars H Gustafs­son är över­ty­gad om att Sve­ri­ge kom­mer att kla­ra att ta hand om flyk­ting­bar­nen.

– Ja visst kan vi det. Ba­ra man be­stäm­mer sig för det. Sve­ri­ge är ex­em­pel­vis det land i värl­den som kanske har störst er­fa­ren­het av bi­stånds­ar­be­te där för­hål­lan­de­na är svå­ra. – Nu har vi ett om­vänt för­hål­lan­de, och även om jag i bland kan re­ta mig på att vi sam­ar­be­tar så då­ligt så skul­le det va­ra fullt möj­ligt att ut­nytt­ja de er­fa­ren­he­ter ex­em­pel­vis bi­stånds­or­ga­ni­sa­tio­ner och kyr­kan har för att kla­ra av den här si­tu­a­tio­nen.

– Vi har in­te råd med nå­got an­nat, sä­ger Lars H Gustafs­son. Barn re­a­ge­rar oli­ka på de svå­rig­he­ter de har va­rit med om. En del blir dep­pi­ga, apa­tis­ka el­ler ut­å­ta­ge­ran­de. En del får kropps­li­ga be­svär, de får ont öve­rallt och blir oro­li­ga och rast­lö­sa.

– Vi har trau­ma­ut­bil­dad per­so­nal på många plat­ser i Sve­ri­ge, det gäl­ler ba­ra att kny­ta ihop sy­ste­men.

”Ar­be­ta till­sam­mans med and­ra”

I boken ges ock­så tips och råd till den som ar­be­tar med flyk­ting­bar­nen, ett jobb som kan va­ra myc­ket krä­van­de.

– Det vik­ti­gas­te är att man in­te ar­be­tar en­sam och att man kan få råd och hjälp av nå­gon som har mer er­fa­ren­het, sä­ger Lars H Gustafs­son. Det är ock­så myc­ket vik­tigt att man äter och so­ver och tar sig tid med an­nat. An­nars brän­ner man lätt ut sig.

1 Fy­ra tips från boken 2väns FÖR­STÅR OF­TA IN­TE VAR­FÖR DE ÄR PÅ FLYKT I många fall har för­äld­rar­na in­te or­kat el­ler hun­nit sät­ta sig ner med si­na barn och för­kla­ra

3 4 vad det är som hän­der. ”Det är vik­tigt att ta­la med bar­nen, men ock­så att lå­ta dem själ­va få be­rät­ta om si­na upp­le­vel­ser. Foto: PETER WIXTRÖM, ANDREAS BARDELL

Gör vad du kan för att sju­ka, oro­li­ga och all­var­ligt stres­sa­de barn ska få hjälp så snabbt som möj­ligt. Blun­da in­te för risk­fak­to­rer­na men håll sam­ti­digt ut­kik ef­ter de frisk­fak­to­rer som ver­kar ha va­rit vik­ti­gast för det barn du mö­ter.

Lars H Gustafs­son, barn­lä­ka­re. Foto: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.