– Vik­tigt att vi föl­jer barn­kon­ven­tio­nen trots krislä­get

Gula båtarna - - Sidan 1 - Ka­ta­ri­na Fors­berg

För­ra året kom 70 000 asyl­sö­kan­de barn till Sve­ri­ge Många av dem har va­rit med om sa­ker som vi har svårt att fö­re­stäl­la oss. Krig, svält, död och skräck. Hur man be­mö­ter dem i de­ras till­stånd kan va­ra av­gö­ran­de för fram­ti­den.

– När det var som mest an­strängt i hös­tas och väl­digt många asyl­sö­kan­de kom till Sve­ri­ge fick vi många sam­tal från pri­vat­per­so­ner som und­ra­de hur de kun­de hjäl­pa till när de job­ba­de som vo­lon­tä­rer in­om flyk­ting­mot­ta­gan­det. Då in­såg vi att en så­dan här hand­bok skul­le va­ra till hjälp för dem, men den rik­tar sig även till per­so­nal in­om vård och om­sorg, sä­ger Christi­na Heil­born, pro­gram­chef vid Uni­cef.

Prak­tis­ka råd och tips

Många män­ni­skor har valt att en­ga­ge­ra sig ide­ellt. Uni­cefs bok ”Mö­ta barn på flykt” ger en prak­tisk väg­led­ning till hur man ska gå till­vä­ga med bar­nen, vad de kan ha för pro­blem och även vil­ka la­gar och reg­ler som gäl­ler.

– Det är myc­ket vik­tigt att vi in­te åsi­do­sät­ter barn­kon­ven­tio­nen och la­gar ba­ra för att det är ett krislä­ge, sä­ger Christi­na Heil­born. Vi har ta­git fram tio vik­ti­ga punk­ter som vi även har skic­kat till re­ge­ring­en.

– Jag tyc­ker in­te att vi har fått den re­spon­sen vi öns­ka­de. Att in­te ge av­kall på bar­nens rät­tig­he­ter är helt av­gö­ran­de. Vi har sett ex­em­pel på fa­mil­je­hem som in­te grans­kats or­dent­ligt, barn som har kom­mit på av­vä­gar och ut­satts för över­grepp. Vi för­står att det är en svår si­tu­a­tion men det är där­för vi vill hjäl­pa till.

”Vi kan mö­ta dem”

Un­der vå­ren kom­mer Uni­cef att till­sam­mans med vo­lon­tä­rer star­ta ak­ti­vi­te­ter för bar­nen på asyl­bo­en­de. Pys­sel, lek och mu­sik kom­mer att bli möj­ligt, och här kom­mer Uni­cef stå för allt ma­te­ri­al. Om man vill an­mä­la sig som fri­vil­lig går det bra att hö­ra av sig till or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Det går att mö­ta de här bar­nen på ett bra sätt. Vi har kun­skap och det finns be­red­skap, sä­ger Christi­na Heil­born.

Christi­na Heil­born. Här är Uni­cefs 10 krav på re­ge­ring­en 1234 5

Tyd­li­ga­re sam­ord­ning mel­lan myn­dig­he­ter. Bar­nens be­hov av vård, trygg­het och skydd mås­te stå i fo­kus när man väl­jer bo­en­de, in­te eko­no­mis­ka mo­tiv.

VILL DU HJÄL­PA BAR­NEN? Uni­cef kom­mer un­der vå­ren att star­ta ak­ti­vi­te­ter för bar­nen på asyl­bo­en­den runt om i lan­det och be­hö­ver fler frivilliga kraf­ter. Foto: PETER WIXTRÖM

67

8

9

10 Häl­so­un­der­sök­ning­ar mås­te pri­o­ri­te­ras. Bar­nens rätt till ut­bild­ning mås­te va­ra en fort­satt pri­o­ri­te­ring. In­di­vi­du­ell hand­lägg­ning och barn­kon­se­kven­sa­na­lys mås­te ge­nom­fö­ras vid var­je be­slut. Per­so­na­len mås­te ha grund­läg­gan­de ut­bild­ning om barns rät­tig­he­ter och hur man be­mö­ter flyk­ting­barn. Barn mås­te få an­pas­sad in­for­ma­tion med tan­ke på de­ras språk, ål­der och mog­nad. Ef­tersom många Eu-län­der fri­hets­be­rö­var barn un­der mot­ta­gan­de­pro­ces­sen är det vik­tigt att Sve­ri­ge tar av­stånd från det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.