At­ti­ty­den har hård­nat – hur ska det gå i vår?

Wol­f­gang Hans­son: Vi mås­te va­ra be­red­da på ett nytt flyk­ting­ka­os

Gula båtarna - - Sidan 1 - Wol­f­gang Hans­son wol­f­gang.hans­son@af­ton­bla­det.se

De förs­ta var­ning­ar­na kom 2014 när FN med­de­la­de att man in­te läng­re ha­de till­räck­ligt med peng­ar för att för­se flyk­ting­ar­na i Sy­ri­ens grann­län­der med mat. WFP, FN:S livs­me­dels­pro­gram, väd­ja­de att om­värl­den skul­le bi­dra med mer peng­ar men möt­tes mest av ax­el­ryck­ning­ar.

Re­dan året in­nan fick jag en för­a­ning om vad som var på gång.

Vid ett be­sök i flyk­ting­läg­ret Zaa­ta­ri i Jor­da­ni­en kla­ga­de den tys­ke che­fen på att peng­ar­na in­te räck­te för att de­la ut en egen madrass till var­je flyk­ting. Två fick de­la på en.

Näs­ta var­ning kom när Li­ba­non och Jor­da­ni­en med­de­la­de att de stäng­de si­na grän­ser för flyk­ting­ar från Sy­ri­en.

Li­ba­non ha­de då ta­git emot en och en halv mil­jon flyk­ting­ar vil­ket mot­sva­ra­de en fjär­de­del av lan­dets he­la be­folk­ning.

Le­ver på fy­ra kro­nor om da­gen

I maj 2015 tving­a­des FN att kraf­tigt skä­ra ner på de eko­no­mis­ka bi­dra­gen till flyk­ting­ar­na i Li­ba­non. De tving­as nu att kla­ra sig på fy­ra kro­nor om da­gen.

Om om­värl­den va­rit smart ha­de man sat­sat peng­ar på att för­bätt­ra för­hål­lan­de­na i läg­ren och hjäl­pa flyk­ting­ar­na på plats. Istäl­let snå­la­de man och ig­no­re­ra­de var­nings­sig­na­ler­na.

Det kräv­des ing­en Eins­te­in för att in­se att de fy­ra mil­jo­ner sy­ri­er som flytt in­bör­des­kri­get i sitt hem­land snart skul­le trött­na på den allt elän­di­ga­re och hopp­lö­sa till­va­ron i oli­ka lä­ger. In­te många kla­rar av att le­va i ett läckande tält el­ler en brist­fäl­ligt ihop­snick­rat ruc­kel i må­na­der och år.

För­skö­na­de bil­der

De in­såg dess­utom att kri­get kom­mer att på­gå länge än och att de in­te skul­le kun­na åter­vän­da hem in­om över­skåd­lig tid. Då le­tar man ef­ter al­ter­na­tiv.

Då fram­står plöts­ligt en far­lig båtre­sa till Eu­ro­pa som en fullt ac­cep­ta­bel lösning. Sär­skilt när flyk­ting­ar som lyc­kats ta sig till Eu­ro­pa ger en för­skö­nad bild av sin nya till­va­ro.

Man ska kom­ma ihåg att Eu­ro­pas le­da­re ig­no­re­rat and­ra flyk­ting­ström­mar i över 20 år. Det har va­rit båt­flyk­ting­ar som kom­mit från Afri­ka till Ka­na­ri­eö­ar­na el­ler från Nord­af­ri­ka till Ita­li­en och Mal­ta. Siff­ror­na har va­ri­e­rat men i snitt har minst två tu­sen män­ni­skor drunk­nat var­je år på sin väg till ett bätt­re el­ler säk­ra­re liv i Eu­ro­pa.

Ut­an att va­re sig Eu­ro­pas med­bor­ga­re el­ler le­da­re gjort nå­got för att stop­pa dö­den på ha­vet.

Då har det främst hand­lat om eko­no­mis­ka flyk­ting­ar. Män­ni­skor som vill ar­be­ta i Eu­ro­pa för att kun­na skic­ka hem peng­ar till si­na fa­mil­jer. De har lik­som fått skyl­la sig

själ­va.

Allt änd­ra­des

I som­ras sked­de en märk­bar för­änd­ring. Dels upp­täck­te flyk­ting­ar att det fanns en kor­ta­re och in­te li­ka far­lig sjö­väg till Eu­ro­pa. Dels var många av dem krigs­flyk­ting­ar från Sy­ri­en.

Än­då kräv­des det en bild på en drunk­nad 3-årig pojke på en strand i Tur­ki­et för att Eu­ro­pas le­da­re skul­le mjuk­na.

Men väl­vil­jan var kort och be­grän­sad. De fles­ta var en­se om att Eu­ro­pa mås­te ta emot de hjälpsö­kan­de som knac­ka­de på kon­ti­nen­tens dörr men li­ka be­stäm­da med att det var nå­got an­nat land som skul­le ta emot dem.

Följ­den blev att det snart var Ös­ter­ri­ke, Tyskland och Sve­ri­ge som tog emot näs­tan he­la flyk­ting­ström­men.

Övri­ga län­der täv­la­de om att gö­ra sig oattrak­ti­va för flyk­ting­ar­na som vil­le dit där de trod­de chan­sen att få po­li­tisk asyl var som störst.

In­för vå­ren har he­la Eu­ro­pa änd­rat at­ti­tyd. Al­la för­sö­ker nu på oli­ka sätt be­grän­sa flyk­ting­ström­men även om ing­et an­nat land va­rit li­ka ex­tremt som Sve­ri­ge när det gäl­ler att gå från öpp­na fam­nen till näs­tan stängd dörr.

Sex­ö­ver­grep­pen mot kvin­nor i Köln på ny­års­nat­ten, där asyl­sö­kan­de pe­kas ut som skyl­di­ga, har ock­så bi­dra­git till att den all­män­na opi­ni­o­nen bli­vit mer ne­ga­tiv till flyk­ting­ström­men.

Kraf­tig ök­ning vän­tar

När vår­vär­men in­om någ­ra må­na­der når söd­ra Eu­ro­pa kom­mer flyk­ting­ström­men att öka kraf­tigt. Frå­gan är vad som hän­der när flyk­ting­ar­na an­län­der men mö­ter en myc­ket hår­da­re at­ti­tyd. Kom­mer de att vän­da el­ler får vi se våld­sam­ma sam­man­drabb­ning­ar mel­lan flyk­ting­ar och oli­ka län­ders mi­li­tär och po­lis?

Ge­nom att loc­ka Tur­ki­et med tre mil­jar­der eu­ro för­sö­ker EU få tur­kar­na att stop­pa båt­flyk­ting­ar­na från att ta sig till Eu­ro­pa. Hit­tills har in­te tur­kar­na gjort vad Eu­ro­pa för­vän­tar sig.

Sam­ti­digt väx­er den po­ten­ti­el­la flyk­ting­ström­men vec­ka för vec­ka med de rys­ka bomb­ning­ar­na och re­ge­rings­of­fen­si­ven mot Alep­po i Sy­ri­en.

In­te hel­ler den här gång­en kom­mer det att räc­ka med att Eu­ro­pas le­da­re stop­par hu­vu­det i san­den.

Det kom­mer in­te att räc­ka med att Eu­ro­pas le­da­re stop­par hu­vu­det i san­den.

Sy­ris­ka ton­års­flic­kor flyr un­der ett luftan­grepp mot Alep­po. Foto: TT

Fly­king­barn i söd­ra Makedonien. Foto: AP

BAKOM GAL­LER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.