IDEALISK KOLL

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... -

Al­la 600 häs­tar som kom­mer till EM id-kon­trol­le­ras. Bå­de ge­nom pass och microchip. Id-chip­pet sit­ter in­ne i halsmus­keln, till skill­nad mot på hun­dar där id-chip­pet lig­ger un­der hu­den. Det är cir­ka två mil­li­me­ter i di­a­me­ter och ska sit­ta på väns­ter si­da av hal­sen, ung­e­fär en hands­bredd ner. Chip­pet lig­ger i en hyl­sa av bi­oglas som förs på plats med en grov ka­nyl. Krop­pen bil­dar bind­väv runt gla­set när det väx­er fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.