HÄSTSKITEN GÅR UPP I RÖK – OCH RÄC­KER 185 VARV RUNT KLOTET

Hästsport - - UPPLAGT FÖR... - Hen­rik Lund­gren

Det är kanske in­te det trev­li­gas­te att sam­la ihop, men de 600 EM-häs­tar­na kom­mer ­un­der täv­lings­vec­kan i Gö­te­ borg upp­skatt­nings­vis att ski­ta ut 300 ton ton bajs, in­klu­si­ve spån och dy­likt.

Vart den tar vägen kan ju tyc­kas va­ra skit sam­ma, men den ska ener­giå­ter­vin­nas och ge bå­de fjärr­vär­me och el. To­talt 360 000 ki­lo­wat­tim­mar fjärr­vär­me, som mot­sva­rar års­ be­ho­vet för upp­värm­ning och varm­vat­ten för 32 ­lä­gen­he­ter i Gö­te­borg.

Om de som får skit­job­bet att sam­la ihop allt fix­ar upp­dra­get kan de gott få an­vän­da elen som ­ut­vinns ock­så. De 60 000 ki­lo­wat­tim­mar som pro­du­ce­ras mot­sva­rar 34 590 mils kör­ning med en ­el­bil – det räc­ker nio varv runt j­or­den.

Är det för ski­tigt hem­ma kan det ock­så räc­ka till r­ejält med damm­sug­ning. När­ma­re be­stämt i 66 548 tim­mar vil­ket är li­ka med åt­ta år i sträck. El­ler kän­ner man att man vill r­öra på sig kan man sät­ta sig på el­cy­keln och tram­pa iväg. Ef­ter 185 varv runt jor­den, el­ler 7 394 202 mil, är elen slut.

300 ton av­fö­ring. EM-häs­tar­na pro­du­ce­rar skit­myc­ket bajs. Den ska ­åter­vin­nas och ge fjärr­vär­me och el till gö­te­bor­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.