STOR GUI­DE – AL­LA TI­DER SÅ AV­GÖRS EM I RIDSPORT

21 mån­dag AU­GUSTI

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

8.30–16.00

DRES­SYR

Of­fi­ci­ell trä­ning

Var: Ul­le­vi.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Förs­ta möj­lig­he­ten att se häs­tar­na. Trä­ning in­för vec­kans dres­syr­täv­ling­ar.

9.00–17.45

PAR­A­DRES­SYR

In­di­vi­du­ellt. Grad I–V.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Dres­syr­täv­ling­ar­na på He­den in­leds. Par­a­dres­syr är för ryt­ta­re som har en funk­tions­va­ri­a­tion, och de täv­lan­de de­las in i fem oli­ka gra­der. Den in­di­vi­du­el­la täv­ling­en av­görs i samt­li­ga klas­ser.

SÅ GÅR DET TILL

De oli­ka gra­der­na har si­na eg­na pro­gram. Tre me­dal­jer i var­je grad de­las ut.

De åt­ta bäs­ta ryt­tar­na i var­je grad går vi­da­re till ons­da­gens fre­e­sty­le.

SVENS­KAR­NA

Lou­i­se Etz­ner Ja­kobs­son, 57 Häst: Ze­nard, 14 år. Grad: IV.

Me­daljchans:

Fe­li­cia Grim­men­hag, 23 Häst: Ta­rot, 14 år. Grad: III.

Me­daljchans:

Ani­ta Jo­hans­son, 47

Häst: De­ar Fri­end, 9 år. Grad: I.

Me­daljchans:

18.30-19.45

INVIGNING

Var: Ul­le­vi.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Gra­tis in­trä­de för förs­ta gång­en ­nå­gon­sin på ett Ul­le­vi-ar­range­mang. 27 000 är maxka­pa­ci­te­ten, bil­jett mås­te bo­kas för att va­ra ga­ran­te­rad plats. ­Ar­ran­gö­rer­na lo­var en ka­val­kad av det som Sve­ri­ge är känt för.

20.30-23.55

HOPP­NING

Of­fi­ci­ell trä­ning.

Var: Ul­le­vi.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Su­gen på mer häs­tar ef­ter en lång förs­ta dag? En kort stund ef­ter in­vig­ning­ens slut går det att se de täv­lan­de i vec­kans hopp­täv­ling­ar för­be­re­da sig.

9.00–18.45

PAR­A­DRES­SYR

Lag­täv­ling. Grad I–V.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Lag­täv­ling­en tar vid i par­a­dres­sy­ren. Samt­li­ga klas­ser av­görs un­der da­gen.

SÅ GÅR DET TILL

Na­tions­täv­ling med tre till fy­ra ryt­ta­re från oli­ka grad i var­je lag. Tre me­dal­jer de­las ut.

SVENS­KA LA­GET

Me­daljchans:

Lou­i­se Etz­ner Ja­kobs­son

Ål­der: 57. Häst: Ze­nard, 14 år. Grad: IV.

Fe­li­cia Grim­men­hag, 23

Häst: Ta­rot, 14 år. Grad: III.

Ani­ta Jo­hans­son, 47

Häst: De­ar Fri­end, 9 år. Grad: I.

10.00–13.30

HOPP­NING

Of­fi­ci­ell trä­ning

Var: Ul­le­vi.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Yt­ter­li­ga­re en trä­ning för häs­tar och ryt­ta­re på Ul­le­vis hopp­ba­na.

15.00–22.15

DRES­SYR

Grand Prix, lag­täv­ling och kval in­di­vi­du­ellt.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 260–315 kr .

Pris, ung­dom: 205-260 kr.

Lag­täv­ling­en i dres­syr in­leds, förs­ta da­gen av två och förs­ta hal­van av start­fäl­tet täv­lar.

SÅ GÅR DET TILL

Lag­täv­ling och kval ett in­di­vi­du­ellt. Pro­gram: Grand Prix.

Al­la ri­der sam­ma pro­gram. Bok­stä­ver­na på ba­nan vi­sar var de oli­ka mo­men­ten ska ut­fö­ras.

Var­je mo­ment be­döms med 0 till 10 po­äng som räk­nas om till pro­cent. Även hel­he­ten be­döms.

Världs­re­kord: 87,46 pro­cent, Char­lot­te Du­jar­din, Va­le­gro, ­Stor­bri­tan­ni­en 2014.

8.45–13.30

HOPP­NING

Om­gång ett, lag och in­di­vi­du­ellt.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 305–380 kr.

Pris, ung­dom: 245–305 kr.

Förs­ta täv­lings­da­gen av fy­ra och to­talt fem run­dor.

SÅ GÅR DET TILL

Tids­hopp­ning.

Hin­der­höjd 1,50 me­ter

Snab­bas­te tid är det som gäl­ler. En riv­ning = fy­ra se­kun­ders tids­tillägg. Här gäl­ler det att tän­ka tak­tiskt. Att ­ri­da på sä­ker­het kan va­ra ris­ka­belt. Lugnt tem­po och en riv­ning blir en väl­digt då­lig tid. När al­la ri­dit räk­nats ti­den om till fel. Snab­bas­te ryt­ta­re får noll fel. Ryt­tar­na där­ef­ter får fel i en sti­gan­de ska­la. Al­la går vi­da­re och tar med sig ­felen. Det gäl­ler även la­gen.

9.00–15.30

PAR­A­DRES­SYR

Kür.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

In­di­vi­du­ell täv­ling i par­a­dres­syr. Kür är det fria pro­gram­met, de täv­lan­de väl­jer själ­va mu­sik och pro­gram.

SÅ GÅR DET TILL

In­di­vi­du­ell fre­e­sty­le grad I–V.

Fritt pro­gram till mu­sik. Öp­pen för de åt­ta bäs­ta ryt­tar­na i var­je grad från mån­da­gens täv­ling.

Tre me­dal­jer i var­je grad de­las ut.

SVENS­KAR­NA

Lou­i­se Etz­ner Ja­kobs­son, 57 Häst: Ze­nard, 14 år. Grad: Me­daljchans:

Fe­li­cia Grim­men­hag, 23 Häst: Ta­rot, 14 år. Grad: Me­daljchans:

Ani­ta Jo­hans­son, 47

Häst: De­ar Fri­end, 9 år. Grad: I. Me­daljchans:

15.00–23.00

DRES­SYR

Grand Prix, lag­täv­ling och kval in­di­vi­du­ellt.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 305–380 kr.

Pris, ung­dom: 245–305 kr.

Hel­dags­bil­jett ons­dag:

Vux­en, 475–635 kr.

Ung­dom: 380–485 kr.

Av­slu­tan­de täv­lings­da­gen i dres­sy­rens lag­täv­ling. And­ra hälf­ten av start­fäl­tet täv­lar. De tre främs­ta re­sul­ta­ten i var­je lag räk­nas.

SÅ GÅR DET TILL

Lag­täv­ling och kval ett, in­di­vi­du­ellt.

Me­daljut­del­ning lag. Pro­gram: Grand Prix. And­ra hälf­ten av al­la ryt­ta­re ri­der. Av­gö­ran­de i lag­täv­ling­en. Al­la ri­der sam­ma pro­gram.

Bok­stä­ver­na på ba­nan vi­sar var de oli­ka mo­men­ten ska ut­fö­ras.

Var­je mo­ment be­döms med 0–10 po­äng som räk­nas om till pro­cent. Även hel­he­ten be­döms. De 30 bäs­ta ryt­tar­na går vi­da­re in­di­vi­du­ellt.

La­gen har högst fy­ra ryt­ta­re. De tre bäs­ta re­sul­ta­ten räk­nas.

SVENS­KA LA­GET

Me­daljchans:

Pa­trik Kit­tel, 39

Häst: De­ja, 13 år.

Ro­se Mat­hi­sen, 58

Häst: Zui­denwind, 13 år.

The­re­se Nils­ha­gen, 34

Häst: Dan­te Wel­ti­no, 10 år.

Tin­ne Vil­helm­son Silfvén, 50 Häst: Pa­ri­don Ma­gi, 14 år.

Lou­i­se Etz­ner Jacobs­son, svensk par­a­dres­syr­ryt­ta­re som täv­lar i grad IV.

Ul­le­vi, hu­vud­a­re­na för EM.

Char­lot­te Du­jar­din på Va­le­gro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.