24 tors­dag AU­GUSTI

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

9.30–11.30

DRES­SYR

U25-klas­sen.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 120–170 kr.

Pris, ung­dom: 90–140 kr.

De bli­van­de världs­stjär­nor­na? Ryt­ta­re i åld­rar­na 16–25 år gör upp i den här klas­sen.

10.00–17.00

KÖR­NING FYR­SPANN

Dres­syr, of­fi­ci­ell trä­ning.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Fy­ra häs­tar, en kusk och två med­hjäl­pa­re bak­på eki­pa­get. Förs­ta chan­sen att få se fyr­span­nen i ak­tion.

13.30–18.00

HOPP­NING

Om­gång två, kval lag och in­di­vi­du­ellt.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 350–455 kr.

Pris, ung­dom: 285–370 kr.

De 50 bäs­ta ryt­tar­na går vi­da­re i det in­di­vi­du­el­la mäs­ter­ska­pet. I lag­täv­ling­en räk­nas de tre bäs­ta re­sul­ta­ten i var­je lag. De tio bäs­ta la­gen går till lag­fi­nal med al­la si­na fy­ra ryt­ta­re. Täv­ling­ar­na fort­sät­ter på fre­da­gen.

SÅ GÅR DET TILL

En run­da med max­tid.

Hin­der­höjd 1,60 me­ter

Öp­pen för al­la från om­gång ett. Ryt­ta­re som ri­der en­bart in­di­vi­du­ellt star­tar först.

Här gäl­ler det att va­ra fel­fri och in­om max­ti­den. Fel i den­na run­da läggs till felen från om­gång ett.

19.15–20.15

HOPP­NING

U25-klas­sen.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 270–315 kr.

Pris, ung­dom: 225–265 kr.

In­klu­si­ve in­ter­na­tio­nell hopp­ning.

Ef­ter lag­täv­ling­en tar de yng­re ryt­tar­na vid. U25 är för ryt­ta­re i ål­dern 16–25 år.

20.45–23.00

HOPP­NING

In­ter­na­tio­nell hopp­ning.

Var: Ul­le­vi. Pris, vux­en: 270–315 kr.

Pris, ung­dom: 225–265 kr.

In­klu­si­ve hopp­ning U25.

Sen kväll på Ul­le­vi, men ryt­ta­re och häs­tar fort­sät­ter att hop­pa. I In­ter­na­tio­nell hopp­ning är det de bäs­ta ryt­tar­na som del­tar, men med si­na fram­ti­da mäs­ter­skaps­häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.