25 fre­dag AU­GUSTI

Hästsport - - STOR EM-GUIDE -

8.00–10.30

HOPP­NING

In­ter­na­tio­nell hopp­ning.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 200–275 kr.

Pris, ung­dom: 165–225 kr.

Fort­sätt­ning­en på tors­dags­kväl­lens täv­ling.

10.00–17.00

KÖR­NING FYR­SPANN

Dres­syr.

Var: He­den.

Pris: Gra­tis in­trä­de.

Fy­ra häs­tar, en kusk och två med­hjäl­pa­re – och så ett för­ut­be­stämt pro­gram som ska föl­jas till mu­sik. Skritt och trav är löpsti­lar­na som ska an­vän­das un­der pro­gram­met. Del två i fyr­spann­stäv­ling­en.

SÅ GÅR DET TILL

Al­la kör ett pro­gram i skritt och trav in­för fem do­ma­re. Kus­kens sits och tec­ken till häs­tar­na be­döms, lik­som span­nets har­mo­ni, lätt­het och skick. En lugn till­ställ­ning med gammel­dags dress.

SVENS­KAR­NA

Fred­rik Pers­son, 44

Häs­tar: Cor­fy, Don Cat­cher, Bar­tes, Twis­ter, Sam­ba Girl.

Me­daljchans:

Ax­el Olin, 32

Häs­tar: Ami­go, Avan­tie, Bo­le­ro, Pa­mi­no, Re­volt.

Me­daljchans:

Jo­han Dengg, 46

Häs­tar: Gu­us, Nam­bo, Sig­ge, Stel­la, ­Cat­hy.

Me­daljchans:

11.45–18.00

DRES­SYR

Ind, Grand Prix Spe­ci­al.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 350–455 kr. Pris, ung­dom: 280–370 kr.

De in­di­vi­du­el­la dres­syr­täv­ling­ar­na in­leds på Ul­le­vi. Förs­ta da­gen av två. De 30 bäs­ta från lag­täv­ling­en är med här och ska föl­ja

­sam­ma pro­gram.

SÅ GÅR DET TILL

Pro­gram: Grand Prix Spe­ci­al.

Världs­re­kord: 88,022 pro­cent, Char­lot­te Du­jar­din/Va­le­gro, Stor­bri­tan­ni­en, 2012.

Al­la ri­der sam­ma pro­gram. Bok­stä­ver­na på ba­nan vi­sar var de oli­ka mo­men­ten ska ut­fö­ras. Var­je mo­ment be­döms med 0-10 po­äng som räk­nas om till pro­cent. Även hel­he­ten be­döms.

20.30–00.00

HOPP­NING

Om­gång tre, fi­nal i lag och kval tre in­di­vi­du­ellt.

Var: Ul­le­vi.

Pris, vux­en: 420–495 kr.

Pris, ung­dom: 315–390 kr.

Fi­nal i lag­täv­ling­en. Al­la fy­ra i la­get del­tar, det lag som får lägst po­äng­sum­ma blir Eu­ro­pa­mäs­ta­re.

SÅ GÅR DET TILL

En run­da med max­tid.

Hin­der­höjd 1,60 me­ter

Öp­pen för de tio bäst pla­ce­ra­de la­gen och de 50 bäs­ta in­di­vi­du­el­la ryt­tar­na ­ef­ter om­gång ett och två.

Al­la tar med sig felen från ti­di­ga­re om­gång­ar. Nya fel läggs till. I lag­fi­na­len räk­nas de tre bäs­ta re­sul­ta­ten i var­je lag. Blir det om­hopp­ning om me­dal­jer­na ri­der al­la fy­ra lag­ryt­tar­na. De 25 bäs­ta ryt­tar­na ef­ter om­gång tre går vi­da­re till den in­di­vi­du­el­la fi­na­len.

SVENS­KA LA­GET

Me­daljchans:

Pe­der Fre­dric­son, 45

Häst: H&M All In, 11 år.

Hen­rik von Ec­ker­mann, 36 Häst: Ma­ry Lou, 9 år.

Douglas Lin­delöw, 26

Häst: Zacra­men­to, 12 år.

Ma­lin Ba­ry­ard Johns­son, 40 Häst: H&M Cue Chan­na, 11 år.

Tin­ne Vil­helm­son S.

Douglas Lin­delöw.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.