Nils­ha­gen om...

Hästsport - - STEG FOR STEG -

...ve­te­ri­när­be­sikt­ning­en i Gö­te­borg:

– Jag har fått en li­ten tan­ke­stäl­la­re ef­ter OS. In­nan dess var jag ald­rig oro­lig, men nu tar jag det li­te mer på all­var. Det blir li­te ner­vöst, även om jag vet att allt är bra. Jag vet in­te om man kan ha sån otur två gång­er? Men jag har li­te mer re­spekt för det nu, jag skul­le lju­ga om jag sa nå­got

­an­nat.

...vin­terns vi­la på grund av ska­dan:

– Det är kanske in­te all­tid en nack­del att häs­ten blir ska­dad. Den här pa­u­sen var nog bra för Dan­te, bra för hans hu­vud och kropp. Han fick bry­ta ner al­la musk­ler­na och sen byg­ga upp dem igen. Nu är han bå­de bätt­re och star­ka­re än in­nan ska­dan. Vis­sa sa­ker fun­kar helt en­kelt bätt­re nu.

...styr­kor och svag­he­ter i pro­gram­met:

– Ge­ne­rellt sett är det vårt sam­spel som är vår styr­ka. Sen trav­ar­be­tet, pi­aff och pas­sage. Ga­lop­pen är egent­li­gen väl­digt bra, men han kan ibland bli li­te låg. Det har li­te med styr­ka att gö­ra. Han är ba­ra tio år gam­mal, och ska bli än­nu star­ka­re. Det är in­te op­ti­me­rat, och man ser att där vi får 7,5 i dag skul­le det ­kun­na bli 8,5 i stäl­let.

...de schwei­zis­ka ägar­na:

– Jag hop­pas att de kom­mer till Gö­te­borg, det skul­le jag kanske kun­na få dem att gö­ra. De föl­jer ju all­ting an­nars, ser täv­ling­ar­na på tv el­ler stream. Och till Gö­te­borg är det ju in­te så långt.

...var­för dres­syr:

– Det har all­tid va­rit det som loc­kat. Det var en väl­digt dres­syr­in­rik­tad rid­sko­la jag var på som ton­å­ring så det blev ett själv­klart val för mig. Jag fa­sci­ne­ra­des av dres­syr­häs­tar och den här kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan ryt­ta­re och häst. Fält­täv­lan var li­te för vilt för mig, jät­te­coolt att tit­ta på, men att ri­da det är jag li­te för feg för. Och hopp­ning har jag ald­rig va­rit in­tres­se­rad av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.