MA­LIN & VAD HON TYC­KER OM...

Hästsport - - HENNES & MALIN -

...att för­knip­pas med klädjät­ten:

”Jag syns ju all­tid med H&M of­fent­ligt. Det är väl­digt starkt för­ank­rat och går till­ba­ka 21 år, vil­ket in­te är att för­glöm­ma. Un­der ett par år i Spa­ni­en, un­der världs­fi­na­len i Bar­ce­lo­na, trod­de de att jag var en H&M-ar­vinge ef­tersom jag är så för­knip­pad med H&M. Vart jag än gick ha­de jag 10–15 ­pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer ef­ter mig.”

...hur hon minns star­ten på spon­sor­ska­pet:

”Det jag minns star­kast är förs­ta sto­ra lå­dan med klä­der jag fick, 21 år gam­mal. Den kom till John (Whita­ker) i Eng­land, där jag bod­de då. Klä­der, täc­ken, voj­loc­kar... Allt var ju nytt, för med en spon­sor blir man log­gad. Det var myc­ket som hän­de det året, så det var nog väl­digt bra för mig som per­son att jag bod­de i Eng­land. Jag var gans­ka av­skär­mad från allt stå­hej.”

...Ing­er Fish:

”Det är till stor del Ing­ers för­tjänst att H&M är in­om ridspor­ten i dag. Hon gjor­de ett fan­tas­tiskt jobb.”

...det lång­va­ri­ga spon­sor­ska­pet:

”Jag har bu­rit H&M-log­gan på mig i mer än hal­va li­vet. Det är helt unikt, helt fan­tas­tiskt.”

...vad hon har be­tytt för H&M:

”Jag har be­tytt myc­ket för dem ock­så. An­nars skul­le jag ju in­te sit­ta här och bä­ra em­ble­met med stolt­het. Nå­gon­stans har jag som per­son pas­sat in i det som blev. Jag har äls­kat att få stå i cent­rum och va­ra i rampljuset. Det H&M har gjort i ridsport­värl­den är helt fan­tas­tiskt. Det är su­per­häf­tigt att ha fått va­ra med, och va­ra en stor del av den re­san. Det är jag väl­digt stolt över.”

...sin gar­de­rob:

”Jag har ta­git ett av bar­nens rum som gar­de­rob, så nu får de bo ihop. Nä, jag sko­jar. Min man är väl­digt no­ga med en in, en ut. Det hål­ler in­te rik­tigt hos mig, men det är un­der kon­troll. Mo­de för­ny­as ju he­la ti­den och då mås­te min gar­de­rob för­ny­as. Då blir det att jag ren­sar. Tje­jer­na i stal­let blir väl­digt gla­da när jag kom­mer med på­sar­na. Jag hin­ner ju in­te an­vän­da jät­te­myc­ket jät­te­of­ta. Det är ett lyx­pro­blem.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.