EM-HÄST MOT AL­LA ODDS

”Han ser ut som en miss­lyc­kad Ikea-grej”

Hästsport - - HENNES & MALIN - Hen­rik Lund­gren

Han har ett vac­kert an­sik­te, det ska sä­gas. Och en ele­gant hals. Men i öv­rigt är det in­te myc­ket som ser rätt ut på Bon­zai H, 17.

– Det är väl bra att han in­te är en män­ni­ska, om jag sä­ger så. Då ha­de han sä­kert in­te gär­na tit­tat sig i spe­geln. Men på nå­got sätt så har den här krop­pen hål­lit ihop i evin­ner­lig tid re­dan.

He­le­na Pers­son och Bon­zai H är ut­tag­na som re­ser­ver i den svens­ka hopp­trup­pen, det­ta ef­ter bland ­an­nat en fan­tas­tisk in­sats i Fals­ter­bo, där du­on blev fem­ma. Än­då fanns det ing­et som ta­la­de för att det skul­le­bli en kar­riär över hu­vud ta­get. Bon­zais rädd­ning blev att han föd­des i He­le­na Pers­sons ägo. Och hon kla­gar in­te, tvärtom. I ­var­je be­skriv­ning av Bon­zai som hon ger så finns det kär­lek i rös­ten.

– Jag ha­de ju ald­rig köpt ho­nom, det ha­de jag ju in­te gjort… Dels på grund av hur han såg ut, det är in­te en häst som man kö­per på fo­to di­rekt. Och sen ef­ter ve­te­ri­när­be­sikt­ning­en så ha­de jag ald­rig vå­gat gö­ra det. Men för­de­len med att vi gjor­de be­sikt­ning­en så ti­digt, när han var tre år gam­mal, var ju att jag viss­te al­la svag­he­ter från bör­jan så att jag kun­de job­ba med ho­nom på ett så bra sätt som möj­ligt. Men det är klart, när jag bör­ja­de trä­na ho­nom när han var tre, fy­ra år gam­mal så kun­de jag ald­rig tro att han skul­le va­ra en sund och fräsch täv­lings­häst som 17-åring. Det var sna­ra­re att jag kän­de att jag skul­le få läg­ga en mas­sa tid på Bon­zai, för­mod­li­gen ut­an att få nå­got för det.

Svan­sen som en grisknorr

Vad är det för fel på ho­nom?

– Han ser ut som en ka­ri­ka­tyr. Ryg­gen är knö­lig och svan­kig. På de höga par­ti­er­na är det ex­tra högt, och på de lå­ga par­ti­er­na är det su­per­me­gaextra lågt. Sen har han en svans som blir helt stel och står rätt ut och är böjd åt fel håll. Den blir som en grisknorr. Be­nen sit­ter som om nå­gon mon­te­rat på dem, men in­te skru­vat åt fullt ut. Ske­let­tet bor­de in­te hål­la­. Vi ploc­ka­de bort gans­ka många ben­bi­tar, vil­ket i och för sig är van­ligt. Men han ha­de gans­ka sto­ra ben­bi­tar i bak­knä­na, vil­ket är en stor led som be­las­tas väl­digt hårt. Så det är ett då­ligt stäl­le att hit­ta ­lö­sa ben­bi­tar på. Så han har sto­ra hål i si­na knä­le­der. Sen är det ho­var­na, det är som om över­ar­mar­na är ut­åtvrid­na, och så är knä­na li­te ­in­åtvrid­na. Och så är själ­va­fo­ten ­li­te ut­åtvri­den igen. Det ska lik­som in­te fun­ge­ra. Han ser ut som en miss­lyc­kad Ikea-grej. Men han är in­te öm i ryg­gen och han gil­lar när en ki­ro­prak­tor ger ho­nom mas­sage.

”En man som he­ter Ove”

Hur är han då?

– Som många av topp­häs­tar­na så är han li­te spe­ci­ell. Det är ing­en Vol­vo 740, ut­an sna­ra­re en Fer­ra­ri. Och då går det ju for­ta­re på tok när det väl går på tok. Men han är en otro­ligt po­si­tiv häst. Sa­m­ar­bets­vil­lig och ny­fi­ken. Sen blir det lätt, med så­na här häs­tar, att man lå­ter dem hål­la på med vis­sa ola­ter som man kän­ner in­te stör så myc­ket. De blir li­te bort­skäm­da och di­vi­ga. Jag har ald­rig haft en häst som bli­vit så här gam­mal och fort­fa­ran­de täv­lar, men det känns som att de här ola­ter­na har för­stärkts li­te grann. Han har bli­vit li­te som ”En man som ­he­ter Ove”. Han vet hur all­ting är, all­ting ska ske som han tyc­ker och det han tyc­ker är det en­da rät­ta. ­An­nars blir han fru­stre­rad. Det är in­te jät­te­lätt att bör­ja upp­fost­ra en 17-årig häst. Han kör ju på sitt vis, och ju mer jag för­sö­ker sä­ga till, ­desto ­vär­re blir det. Men jag har för­sökt gö­ra vis­sa gre­jor, han kan in­te få ­be­stäm­ma all­ting själv.

”Skul­le äls­ka Ul­le­vi”

Vad tror du att han skul­le tyc­ka om att få ri­da in­ne på Ul­le­vi?

– Han skul­le äls­ka att få kli­va in där. Han väx­er en halv stor­lek ­un­der de här sista ste­gen fram till are­nan, han gil­lar att få vi­sa upp sig. Och nu fick jag så him­la bra svar från ho­nom i Fals­ter­bo, så nu vill vi verk­li­gen va­ra med. Men det är det ju fler som vill, vi är ju in­te di­rekt en­sam­ma om det.

Det bor­de in­te va­ra möj­ligt. Men 17 år gam­mal är fel­bygg­da Bon­zai H fort­fa­ran­de ett namn för den svens­ka EM­trup­pen. – Han ser ut som en ka­ri­ka­tyr, som om ett barn har satt ihop ho­nom. Men får han ba­ra gö­ra ung­e­fär som han vill så gör han det väl­digt bra, sä­ger EM- re­ser­ven He­le­na Pers­son.

Fo­to: ELI­SA­BET HOFF

BOR­DE IN­TE GÅ ”Det ska lik­som in­te fun­ge­ra”, sä­ger EM­re­ser­ven He­le­na Pers­son om sin ovan­li­ga Bon­zai H.

BON­ZAI H Ål­der: 17 år. Me­ri­ter: EM-de­bu­te­ra­de i Aachen 2015. In­nan dess reserv på fy­ra mäs­ter­skap i rad. Åter­i­gen reserv i som­ma­rens EM-täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.