Träf­fa HN vid nya are­nan

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

I dag är Hal­lands Ny­he­ter på plats vid in­vig­ning­en av Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na. Mel­lan kloc­kan 13.00 och 15.00 tar vi emot tips och träf­far be­sö­ka­re. Ta chan­sen och be­rät­ta vad du tyc­ker att vi ska grans­ka.

Vad upp­rör och re­tar dig? Vad och vem gläds du av i din om­giv­ning? Vad tyc­ker du HN ska grans­ka?

Ta chan­sen att pra­ta med Hal­lands Ny­he­ters re­dak­tions­chef Ce­ci­lia Frisk och mark­nads­ko­or­di­na­tor Li­se­lott An­ders­son i sam­band med öp­pet hus av Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na.

I dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 15.00 finns vi på plats för att ta emot tips, dis­ku­te­ra jour­na­li­stik och träf­fa be­sö­ka­re. Har du ett tips? Mej­la tip­sahn@hn.se el­ler ring 010-471 50 10!

PÅ SÖN­DAG ÄR det in­vig­ning och pre­miär­match för Fal­ken­bergs FF som mö­ter Ös­ters IF. Se al­la bil­der och följ rap­por­te­ring­en på hn.se

HN FINNS GI­VET­VIS på plats även un­der lax­pre­miä­ren och in­vig­ning­en av den nya lax­bron. På hn.se finns ett bild­spel på hur den nya lax­bron vux­it fram.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PÅ PLATS. HN:S re­dak­tions­chef Ce­ci­lia Frisk kom­mer att va­ra på plats mel­lan 13.00 och 15.00.

Bild: OLA FOLKESSON

PREMIÄR. Nu ska den nya lax­bron in­vi­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.