April­skämt? Ty­värr in­te

Hallands Nyheter - - Ledare -

Re­ge­ring­ens krav på För­säk­rings­kas­san att mins­ka an­ta­let tim­mar med as­si­stan­s­er­sätt­ning har haft för­ödan­de kon­se­kven­ser för en­skil­da män­ni­skor. Det blir allt svå­ra­re att få as­si­stan­s­er­sätt­ning. Re­kord­höga 79,9% av de som sök­te as­si­stan­s­er­sätt­ning fick av­slag un­der 2016 en­ligt kas­sans se­nas­te siff­ror. Jag har be­sökt 3 av Hal­lands kom­mu­ner och bil­den från dem är sam­ma. Allt fler får av­slag och ned­drag­ning­ar och ham­nar hos kom­mu­nen ef­tersom be­ho­vet av stöd och hjälp är li­ka stort. Jag har ock­så be­sökt ett an­tal för­e­ning­ar in­om funk­tions­hin­der­rörl­sen och de be­kräf­tar bil­den. Även om re­ge­ring­ens fö­re­trä­da­re stän­digt upp­re­par att av­sik­ten in­te är att spara på per­so­ner med om­fat­tan­de funk­tions­ned­sätt­ning­ar, är det just det­ta som sker. I en ra­san­de takt. Det lå­ter som ett april­skämt men ty­värr är det sant!

Det finns allt­för många vitt­nes­mål om när­mast ab­sur­da in­drag­ning­ar av per­son­lig as­si­stans

ATT FRÅNTA EN med­män­ni­ska sin fri­het och sitt själv­be­stäm­man­de och gö­ra in­trång i den lil­la per­son­li­ga in­tegri­tet som att le­va med per­son­lig as­si­stans trots allt in­ne­bär ut­an att den­ne har be­gått någ­ra som helst fel­ak­tig­he­ter är ett av dom mest krän­kan­de be­hand­ling­ar som man kan ut­sät­tas för. Att det­ta får fö­re­kom­ma i dagens Sve­ri­ge av rent ide­o­lo­gis­ka själ är för mig en stor gå­ta.

FÖR DET FÖRS­TA be­hö­ver de per­so­ner som bli­vit ne­ka­de el­ler fått mins­kad as­si­stans un­der 2016 få en ny chans. Det finns allt­för många vitt­nes­mål om när­mast ab­sur­da in­drag­ning­ar, som gjort li­vet myc­ket svårt för de be­rör­da. Kom­mu­ner­na gör sitt yt­ters­ta för att fyl­la be­ho­ven men det är svårt. Vi krä­ver där­för att re­ge­ring­en till­sät­ter en ha­ve­ri­kom­mis­sion för att gö­ra en ny be­döm­ning av al­la de av­slag el­ler ned­drag­ning­ar i rät­tig­he­ter­na som gjorts i år.

För det and­ra mås­te den ut­red­ning som ska se över LSS få nya di­rek­tiv. La­gar och reg­ler som nu tol­kas om be­hö­ver för­tyd­li­gas, så att män­ni­skor med om­fat­tan­de funk­tions­ned­sätt­ning­ar ska få stöd för att le­va, in­te ba­ra över­le­va. Det­ta mås­te gö­ras med för­tur. En­ligt re­ge­ring­ens nu­va­ran­de tid­ta­bell kom­mer ing­en ny lag va­ra på plats för­rän 2019. Det är möj­ligt att re­ge­ring­en kan vän­ta men de som fått si­na liv ställ­da på än­da kan det in­te.

FÖR DET TREDJE be­hövs en grund­lig över­syn för att mo­der­ni­se­ra LSS och per­son­lig as­si­stans. Lss-ut­red­ning­en bör fort­sät­ta med det­ta ar­be­te men med fo­kus på att ge go­da lev­nads­vill­kor, själv­stän­dig­het och del­ak­tig­het, in­te på be­spa­ring­ar och ned­drag­ning­ar.

Jag är stolt över att det var mitt par­ti som drev ige­nom LSS för per­so­ner med om­fat­tan­de funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Vi är det en­da par­ti­et i riks­da­gen som av­sät­ter mer peng­ar i vårt bud­ge­tal­ter­na­tiv till per­son­lig as­si­stans, som är en vik­tig del av LSS. Det är en av de vik­ti­ga­re fri­hets­re­for­mer­na de se­nas­te de­cen­ni­er­na, och vi tän­ker för­sva­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.