Lyc­ka till med: ”Earth Li­fe”

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MIL­JÖ. En gång om året är det väl­digt po­li­tiskt kor­rekt att släc­ka ned (el­ler sä­ga att man har släckt ned) lam­por­na i bo­sta­den i en tim­mes tid. Den 25 mars kloc­kan 20.30-21.30 an­non­se­ra­de Var­bergs kommun att man äm­na­de gö­ra just det­ta. Det är ju en trev­lig sym­bol­hand­ling. Var­bergs kommun är ock­så in­blan­dad i bil­poo­len som hu­se­rar vid Järn­vägs­sta­tio­nen om jag för­stått det rätt. Det är i så fall po­si­tivt. Här kan man hy­ra en el­bil per tim­me. En el­bil som lad­dats me­delst de sol­pa­ne­ler som är pla­ce­ra­de ovan­för bi­lar­na vid par­ke­ring­en mitt emot sta­tio­nen.

MYC­KET MÅS­TE TILL och myc­ket åter­står att gö­ra för att verk­stäl­la en ”grön om­ställ­ning” på rik­tigt! Jag vill där­för an­be­fal­la så­väl Var­bergs kommun som and­ra kom­mu­ner, lands­ting, re­gi­o­ner, sta­ten, fö­re­tag samt pri­vat­per­so­ner att äg­na mer än en tim­me per år till nöd­vän­di­ga mil­jö- och kli­matåt­gär­der. För­u­tom att Var­berg Ener­gi en­dast dis­tri­bu­e­rar ener­gi som är för­ny­bar, till si­na kun­der, där­ibland så­le­des so­le­ner­gi, ser in­tres­set för so­le­ner­gi ut att va­ra stort, att dö­ma av an­ta­let som be­sö­ker Vat­ten­fall som för när­va­ran­de har ett torgstånd med in­for­ma­tion om och möj­lig­he­ter att be­stäl­la och få in­stal­le­rat eg­na sol­pa­ne­ler på sitt hus­tak.

Av ett an­tal ting som är ef­fek­ti­va är till ex­em­pel ovan nämn­da bil­poo­ler. Bil­poo­ler är en form av samä­gan­de och el­ler samut­nytt­jan­de av bi­lar, vil­ket är syn­ner­li­gen po­si­tivt för mil­jö och kli­mat. Var­je bil­pool sägs er­sät­ta sex (6) styc­ken pri­vat­äg­da bi­lar. Ett an­nan en­kelt sät­ta att mins­ka ne­ga­ti­va ut­släpp är lo­gis­tiskt. Man kan fyl­la upp de 2-3 tom­ma plat­ser­na som man of­tast kör om­kring med i sin pri­vat­bil. Att skaf­fa el­bil, vät­gas, bi­o­gas, na­tur­gas­bil, el­ler bil dri­ven med raps­ol­ja el­ler eta­nol är ock­så en ef­fek­tiv åt­gärd. Sist men de­fi­ni­tivt in­te minst ef­fek­tivt är att sluta fly­ga.

EN EN­DA LÅNGRESA till Thai­land släp­per ut li­ka myc­ket kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren som cir­ka ett helt års bil­kö­ran­de i ben­sin­bil upp­ges från mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner. Ber att få öns­ka oss al­la lyc­ka till med ”Earth Li­fe.” fram­ö­ver.

Mi­kael

Bild: TO­MAS ONEBORG/SVD/TT

LE­VAN­DE LJUS. En gång om året är det väl­digt po­li­tiskt kor­rekt att släc­ka ned lam­por­na i bo­sta­den i en tim­mes tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.