Öst­ra Spå­ret fort­fa­ran­de bäs­ta lös­ning­en!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Erling Gun­nes­son

på Bengt Wer­ners­sons kom­men­tar på min in­sän­da­re (3/3).

VAR­BERG. Jag upp­skat­tar att Bengt Wer­ners­son kal­lar mig ny­li­gen in­flyt­tad och där­i­ge­nom för­lå­ten för mitt mot­stånd mot en tåg­tun­nel un­der Var­berg. Det är lätt att sä­ga att mot­stån­dar­na har haft flera val på sig att rös­ta bort tun­nel­fö­re­språ­kar­na. Samt­li­ga eta­ble­ra­de par­ti­er har bil­dat en ohe­lig al­li­ans och som jag skrev i mitt se­nas­te in­lägg – tun­neln har va­rit en ic­ke­frå­ga. Från bör­jan var den rätt så bil­lig och tra­fik­si­tu­a­tio­nen var in­te på agen­dan.

PÅ SE­NA­RE TID har det till­kom­mit tre me­ter höga väg­gar på trå­get norr om den tänk­ta sta­tio­nen. Det­ta gäl­ler en 900 me­ter ful bar­riär mel­lan sta­den och Väs­ter­port. Allt­så inga ga­tor som når än­da fram till vatt­net.

An­ta­let bu­ti­ker ökar i Gal­le­ri­an. Hur många av des­sa kom­mer att få slå igen när tra­fik­ka­o­set blir ett fak­tum un­der bygg­ti­den?

Bengt Wer­ners­son skri­ver vi­da­re ”Det finns ingen­ting som ty­der på att det skul­le fin­nas en ma­jo­ri­tet

i Var­bergs kommun mot tun­nel­byg­get”.

Jag har, som jag skrev, frå­gat ett stort an­tal per­so­ner och fått en an­nan upp­fatt­ning.

VI­DA­RE SÅ FINNS yt­ter­li­ga­re stöd för min stånd­punkt. HN tog in min förs­ta in­sän­da­re 3 au­gusti 2016 och la ut den­sam­ma på fa­ce­book. In­läg­get fick 127 gil­la­mar­ke­ring­ar och 20 kom­men­ta­rer.

Ann-char­lot­te Sten­kil fick en in­sän­da­re pub­li­ce­rad på fa­ce­book. In­läg­get som ta­la­de varmt för tun­nel­lös­ning­en fick 23 gil­la­mar­ke­ring­ar och 6 kom­men­ta­rer.

Vo­re det in­te en bra idé om HN frå­ga­de si­na föl­ja­re på fa­ce­book vad de tyc­ker?

Bild: ADAM IHSE/TT

DUBBELSPÅR. Det är lätt att sä­ga att mot­stån­dar­na har haft flera val på sig att rös­ta bort tun­nel­fö­re­språ­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.