Hallän­ning­ar­na allt mer fö­re­tag­sam­ma

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HALLAND: För and­ra året i rad ökar an­de­len fö­re­tag­sam­ma män­ni­skor, en­ligt Svenskt Nä­rings­livs un­der­sök­ning Fö­re­tag­sam­he­ten.

14,1 pro­cent av hallän­ning­ar­na räk­nas som fö­re­tag­sam­ma män­ni­skor – det vill sä­ga per­so­ner som an­ting­en har F-skattse­del, är de­lä­ga­re i ett ak­tivt han­dels­bo­lag el­ler är vd el­ler or­di­na­rie sty­rel­se­med­lem i ett ak­tivt ak­tie­bo­lag. Ge­nom­snit­tet i Sve­ri­ge är 12,3 pro­cent och med de 14,1 pro­cen­ten kni­per Halland en fjär­de­plats.

Ned­bru­tet på kom­mun­ni­vå är Kungs­bac­ka bäst i Halland, med 17,9 pro­cent fö­re­tag­sam­ma män­ni­skor. Sämst i lä­net är Halm­stad, med 10,8 pro­cent.

I Halland är fö­re­tags­le­da­re föd­da 1985 el­ler se­na­re. Ba­ra hälf­ten så många som fö­re­tags­le­da­re föd­da på 1940-ta­let.

”En ut­ma­ning för fö­re­ta­gan­det i sin hel­het, när allt fler 40-ta­lis­ter grad­vis läm­nar fö­re­ta­gan­det”, skri­ver Svenskt Nä­rings­liv i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.