Ridsports­för­bun­det: Stop­pa över­grep­pen

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

Hal­lands ridsports­för­bund: Män som taf­sar och för­gri­per sig på unga hästtje­jer mås­te stop­pas. Ef­ter att flera me­di­er rap­por­te­rat om över­grepp in­om en av Sve­ri­ges störs­ta ung­doms­spor­ter har för­bun­det re­a­ge­rat - och age­rat.

”Vi ska in­te ha en en­da ung­dom som går till en sport de äls­kar och ha en då­lig käns­la i ma­gen. Det får in­te hän­da”.

Or­den kom­mer från ord­fö­ran­den i Hal­lands ridsports­för­bund Per Jos­se. För­bun­det har valt att in­te stop­pa hu­vu­det i san­den ut­an i stäl­let ta upp pro­ble­men med att hästtje­jer kränks och ut­nytt­jas sex­u­ellt av män in­om ridspor­ten.

– Jag vet att det­ta är ett pro­blem som sä­kert fö­re­kom­mer även i Halland. Jag kän­ner en fru­stra­tion i att det finns, sä­ger Per Jos­se.

PÅ TORS­DAGS­KVÄL­LEN VAR al­la rid­klub­bar i Halland in­bjud­na till Ho­tell Ves­ter­ha­vet i Fal­ken­berg för att få ve­ta hur man ska age­ra om nå­gon ung­dom far il­la.

Ulrika Få­h­ra­eus, som ti­di­ga­re har ar­be­tat som journalist och som nu dri­ver blog­gen ”Pon­ny­mam­man”, var en av fö­re­lä­sar­na. 2008 tog hon upp pro­ble­men för förs­ta gång­en.

– Ing­et jag har skri­vit i mitt liv har gett en så stor re­spons. Att vi in­te ta­git tag i det­ta ti­di­ga­re, sä­ger Få­h­ra­eus.

Hon be­skri­ver ridspor­ten som gub­big och att det finns en ”Ta för sig kul­tur” bland män­nen in­om spor­ten.

– De går på den där tje­jen som ser led­sen och en­sam ut och loc­kar med bätt­re stall­ti­der el­ler se­pa­ra­ta trä­ning­ar på en fin häst. Förö­var­na är of­ta char­mi­ga, om­tyck­ta och en­ga­ge­ra­de.

För att få bukt med tra­kas­se­ri­er ute på lä­nets 39 rid­klub­bar­na vill or­ga­ni­sa­tio­nen SISU Idrotts­ut­bil­dar­na att för­e­ning­ar­na ska sat­sa på bå­de en krishan­te­rings­plan och en barn- och ung­domspo­li­cy.

– Vi finns till för att ge för­e­ning­ar­na vårt stöd. Är det ett barn som far il­la är det ett för myc­ket, sä­ger Ma­ria Hem­ne­mo, som är id­rotts­kon­sult vid SISU Idrotts­ut­bil­dar­na.

ÄVEN OL­LE BYSTEDT, som har ar­be­tat i 40 år som po­lis, var på plats i Fal­ken­berg för att ge si­na tips på hur för­e­ning­ar­na ska age­ra när de miss­tän­ker att nå­got in­te står rätt till.

– Det vik­ti­gas­te är att man ska vå­ga en­ga­ge­ra sig och vå­ga gö­ra en po­li­san­mä­lan. Klub­bar­na har ett an­svar om de vet om ryk­ten, sä­ger Ol­le Bystedt som nu­me­ra är le­da­mot i Hal­lands ridsports­för­bund.

Han tryck­te på vik­ten av att do­ku­men­te­ra tid, plats och vem som gjor­de vad. Och att det går bra att va­ra ano­nym vid en po­li­san­mä­lan.

– Do­ku­men­te­rar vi in­te har det in­te hänt. Po­li­sen har en skyl­dig­het att skri­va en an­mä­lan.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PONNYMAMMA. Jour­na­lis­ten och blog­ga­ren Ulrika Få­h­ra­eus fick en över­väl­di­gan­de re­spons när hon bör­ja­de skri­va om ridspor­tens ut­sat­ta flic­kor.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

AGE­RAR. Hal­lands ridsports­för­bund Per Jos­se. ”Vi mås­te va­ra ly­hör­da och lyss­na och tro på barn och ung­do­mar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.