Fler vill del­be­ta­la Va-av­gift

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRAND­BERG 010-471 50 25 ma­lin.strand­berg@hn.se

De två se­nas­te åren har in­tres­set ökat nå­got för att få del­be­ta­la an­slut­nings­av­gif­ten till kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp.

I mån­dags ha­de Var­berg Vat­ten AB re­spek­ti­ve Fav­rab sty­rel­se­mö­te och då klub­ba­des ett nytt be­slut ige­nom.

– Vi har gjort ett tyd­lig­gö­ran­de i vill­ko­ren för de kun­der som vill del­be­ta­la sin an­slut­nings­av­gift, sä­ger Vi­vabs eko­no­mi­chef Jo­han Jacobs­son.

Dels ska Va-avgiften över­sti­ga 50 pro­cent av fas­tig­he­tens tax­e­rings­vär­de, dels ska kun­den läm­na en god­tag­bar sä­ker­het i form av ett pant­brev.

– Det­ta gäl­ler in­te om man byg­ger en ny bo­stad. Då gäl­ler det att man be­räk­nar kost­na­den för att kopp­la in sitt vat­ten och av­lopp, sä­ger Jacobs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.