Man er­kän­ner grov våld­täkt mot barn

Hallands Nyheter - - Nyheter -

HALLAND: En man bo­en­de i Kungs­bac­ka kommun har åta­lats för grov våld­täkt mot barn. Man­nen har ock­så er­känt brot­tet.

Den grova våld­täk­ten ska ha ägt rum nå­gon gång mel­lan 2008 och 2011. I åta­let me­nar åkla­ga­ren att brot­tet bör be­dö­mas som grovt med hän­syn till off­rets lå­ga ål­der och de bå­das re­la­tion. Man­nen, som är i 50-års­ål­dern, har er­känt sig skyl­dig till brot­tet i för­hör.

Man­nen åta­las ock­så för flera fall av sex­u­ellt över­grepp mot barn. Han har er­känt ett av des­sa fall och upp­ger i för­hör att var­ken kan er­kän­na el­ler för­ne­ka de öv­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.