Pro­tes­ter­na väx­er mot pre­si­den­ten

Ve­ne­zu­e­la­ex­pert: Han har in­te mött så stark kri­tik för­ut

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Re­ak­tio­ner­na väx­er mot att Högs­ta dom­sto­len i Venezuela tar över par­la­men­tets be­fo­gen­het att stif­ta la­gar.

FN krä­ver att be­slu­tet rivs upp och den pa­na­me­ri­kans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen OAS kal­lar till kris­mö­te.

Ef­tersom Ve­ne­zu­e­las par­la­ment, na­tional­för­sam­ling­en, do­mi­ne­ras av op­po­si­tio­nen in­ne­bär ny­ord­ning­en att pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro stär­ker sitt grepp om lan­det.

Det kon­tro­ver­si­el­la HD­be­slu­tet, som togs i ons­dags, un­der­stry­ker att Ma­du­ro har Hd-do­mar­na ba­kom sig. Allt mer hög­ljud­da kri­ti­ker ta­lar om en kupp och kal­lar ho­nom dik­ta­tor.

Pro­te­ste­ran­de bloc­ke­ra­de i går en mo­tor­väg i hu­vud­sta­den Ca­racas. En­ligt ak­ti­vis­ter­na är det bör­jan på en våg av ga­tu­pro­tes­ter mot det sty­ran­de So­ci­a­list­par­ti­et som an­tas ta or­dent­lig fart i dag.

–Par­la­men­tet är satt ur spel, man tap­par en pe­la­re i det po­li­tis­ka sy­ste­met. Op­po­si­tio­nen har ti­di­ga­re va­rit splitt­rad och haft svårt att enas, nu kan det få som ef­fekt att den gör det, sä­ger Andrés Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no, fö­re­stån­da­re vid La­ti­na­me­ri­ka­in­sti­tu­tet vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

FN:S män­ni­sko­rätts­chef Zeid Ra’ad al-hus­se­in be­gär att HD ska om­prö­va sitt be­slut. ”Makt­se­pa­ra­tio­nen är grund­läg­gan­de för en fun­ge­ran­de de­mo­kra­ti”, skri­ver han i ett ut­ta­lan­de.

Den pa­na­me­ri­kans­ka or­ga­ni­sa­tio­nen OAS ge­ne­ral- sek­re­te­ra­re Lu­is Al­mag­ro kal­lar till kris­sam­tal för ”en kol­lek­tiv be­döm­ning” av si­tu­a­tio­nen och för be­slut om vad som kan gö­ras åt sa­ken. Al­mag­ro har själv lik­nat be­slu­tet vid en stats­kupp och en­ligt Ve­ne­zu­e­las riks­å­kla­ga­re Lu­i­sa Orte­ga bry­ter Hd­be­slu­tet mot kon­sti­tu­tio­nen.

Från län­der i re­gi­o­nen som Bra­si­li­en, Ar­gen­ti­na, Mex­i­ko, Colom­bia, Chi­le, Gu­a­te­ma­la och Pa­na­ma har det kom­mit ovan­ligt skar­pa re­ak­tio­ner och ut­tryck för stark oro. Pe­ru har dra­git till­ba­ka sitt sän­de­bud på grund av ”brist på de­mo­kra­ti”.

Även Spa­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter Ma­ri­a­no Ra­joy var­nar för att de­mo­kra­tin står på spel i Venezuela och USA:S ut­ri­kes­de­par­te­ment har för­dömt Hd-be­slu­tet.

Ris­ken finns att Venezuela iso­le­ras allt mer. Men om, och i så fall hur, Ma­du­ro på­ver­kas av den in­ter­na­tio­nel­la kri­ti­ken åter­står att se.

– Han har in­te mött så stark kri­tik för­ut, vi får vän­ta och se om han be­rörs av det, sä­ger Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no.

Venezuela är i en eko­no­misk kris som lett till en all­var­lig re­ces­sion, steg­ran­de in­fla­tion och en akut brist på mat och me­di­cin. Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no be­skri­ver ut­veck­ling­en som far­lig:

–Jag tror att re­ge­ring­en hål­ler på att tap­pa kon­trol­len över si­tu­a­tio­nen.

Lan­dets ut­ri­kes­de­par­te­ment av­fär­da­de i går den in­ter­na­tio­nel­la pro­test­stor­men som ”an­grepp från in­to­le­ran­ta, pro-im­pe­ri­a­lis­tis­ka hö­ger­kants­re­ge­ring­ar på or­der av USA”. Gustav Sjö­holm/tt

Lars Pe­der­sen/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.