”Tec­ken på nå­got straff­bart”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■USA. Att Mi­chael Flynn, USA:S ti­di­ga­re na­tio­nel­la sä­ker­hets­råd­gi­va­re, vill ha åtal­sim­mu­ni­tet för att vitt­na om Trump­kam­pan­jens even­tu­el­la kopp­ling­ar med Ryss­land kan in­te be­ty­da an­nat än att han gjort nå­got straff­bart, en­ligt Jan Hal­len­berg, se­ni­or pro­fes­sor vid För­svars­hög­sko­lan.

– Var­för skul­le han an­nars vil­ja ha det? Det är yt­ter­li­ga­re vat­ten på kvar­nen för de som tyc­ker att det här är skumt, men det krä­ver rätt myc­ket för att det ska va­ra rik­tigt all­var­ligt, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.