Fak­ta: Wo­men­tor

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Wo­men­tor är ett verk­tyg som ska hjäl­pa fö­re­ta­gen in­om IT­ och te­le­kom­bran­schen att sys­te­ma­tiskt öka an­de­len kvinn­li­ga che­fer.

Fö­re­ta­gen som del­tar ska ak­tivt en­ga­ge­ra sig i för­änd­rings­ar­be­tet och sät­ta upp mät­ba­ra mål för att upp­nå en ökad an­del kvin­nor på le­dan­de po­si­tio­ner.

En­ligt Wo­men­tor ökar jäm­ställd­hets­ar­be­tet fö­re­ta­gens konkurrenskraft och för­bätt­rar den fram­ti­da chefs­för­sörj­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.