ARN: Fel iso­le­ring ska fix­as

Mot­par­ten tyc­ker att felet är åt­gär­dat, men All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den ger kon­su­men­ten rätt.

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖM­BERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

Man­nen i Fal­ken­berg ha­de lå­tit upp­fö­ra ett små­hus. In­om två år ef­ter att slut­be­sikt­ning­en ut­förts upp­täck­te han ett fel. En­ligt kon­su­men­ten var iso­le­ring­en av från­luftska­na­ler­na i vinds­ut­rym­met var­ken fack­mäs­sigt ut­fört el­ler mon­te­rat en­ligt ma­te­ri­al­till­ver­ka­rens an­vis­ning­ar.

An­kar Fas­tig­he­ter AB kom en­ligt kon­su­men­ten till hu­set och vi­ra­de någ­ra varv av stål­tråd runt ven­ti­la­tions­rö­ren, men iso­le­ring­en var fort­fa­ran­de fel­mon­te­rad.

Bo­la­get mot­sät­ter sig kra­vet att kost­nads­fritt av­hjäl­pa felet, ut­an an­ser det va­ra åt­gär­dat. Dess­utom svarar fö­re­ta­get ARN att det på slut­be­sikt­ning­en in­te var någ­ra fel i ent­re­pre­na­den.

ARN re­kom­men­de­rar i sitt be­slut att An­kar Fas­tig­he­ter AB kost­nads­fritt ska av­hjäl­pa den fel­ak­ti­ga iso­le­ring­en av från­luftska­na­ler­na. En små­hu­sen­t­re­pre­nad an­ses all­tid fel­ak­tig om nå­got vi­sar sig va­ra fel in­om två år ef­ter en god­känd slut­be­sikt­ning, en­ligt kon­su­ment­köpla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.