Su­gen på heta der­bydus­ter

Hallands Nyheter - - Hollands Nyheter - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Från bän­ken och rätt in i hetluften. Och nu no­mi­ne­rad som årets roo­kie. Det har va­rit snab­ba ryck för unge Da­ni­el Gru­vaeus un­der årets sä­song.

Den 17-åri­ge väns­ter­spi­kern i Fal­ken­bergs VBK er­kän­ner att no­mi­ne­ring­en kom en smu­la ovän­tat.

– Men visst har det va­rit en häf­tig sä­song. I fjol var det mest bänknö­tan­de och nå­got in­hopp mot RIG Fal­kö­ping, sä­ger Da­ni­el.

DÅ FICK HAN ock­så sitt förs­ta elit­se­rie­po­äng no­te­rat.

– Ett block­po­äng som jag in­te skul­le haft, med­ger Da­ni­el.

Det har va­rit ett mer sta­bilt po­äng­ploc­kan­de i år; i ser­ve, i block och in­te minst i an­falls­av­slut.

– Jag har bli­vit allt tryg­ga­re, ju mer man fått spe­la, sä­ger han. Att jag fått så myc­ket spel­tid är skit­bra för min ut­veck­ling.

Dis­py­ten med för­bun­det om Fv­bk:aren Fay­ez Al­loush sta­tus – svensk el­ler ut­län­ning – slu­ta­de med en Fv­bk-för­lust.

DET STÄLL­DE TILL det för klub­ben, som in­te kun­de an­vän­da al­la spe­la­re i sam­ma ut­sträck­ning. Men för Da­ni­el blev det en chans – och han har grep­pat den.

– Jag var väl li­te sva­jig i de förs­ta mat­cher­na, men det har bätt­rat sig. Och man får di­rekt de and­ra på sig om man in­te gör sin upp­gift el­ler står på hä­lar­na.

I de tre sista kvarts­fi­nal­mat­cher­na mot Ti­erp har Da­ni­el dess­utom haft jämn­å­ri­ge Edvin Swärd sig som li­be­ro.

– Det känns ju tryggt, näs­tan som om det är en van­lig match med B-la­get, skrat­tar Da­ni­el.

Det är fak­tiskt så att Da­ni­el sprung­it för­bi äld­re bro­dern Jo­han i spel­tid och po­äng­gö­ran­de. Ing­et bro­ders-tjafs om det?

– Nä, in­te alls. Det ha­de kanske va­rit an­norlun­da om Jo­han ock­så va­rit väns­ter­spi­ker. Nu går han till hö­ger och kon­kur­re­rar med Je­an Pra­do Sil­va.

Da­ni­el ser fram emot se­mi­fi­nal­se­ri­en mot ar­ga ri­va­len Hyl­te/halm­stad.

– Gär­na jämnt och gär­na en lång fajt, tyc­ker Da­ni­el.

TRE SPE­LA­RE KÄM­PAR om ti­teln årets roo­kie; Da­ni­el, Ja­kob Mo­lin från Ha­bo och Da­ni­els klubb­kom­pis, pas­sa­ren Victor Ni­el­sen. Hur ran­kar du di­na chan­ser?

– Kanske in­te så sto­ra. Fast Ja­kob och Victor har ju elit­se­ri­eru­tin från spe­let med RIG. Det här är min rik­ti­ga förs­ta A-lags­sä­song.

”Att jag fått så myc­ket spel­tid är skit­bra för min ut­veck­ling”

DA­NI­EL GRU­VAEUS

spi­ker

Bild: OLA FOLKESSON

I VÄN­TAN PÅ DER­BYN. Roo­kie-no­mi­ne­ra­de Da­ni­el Gru­vaeus ser fram emot pre­stige­faj­ter­na mot Hyl­te/halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.