Ja­kob Lil­ja kom­mer att över­kla­ga do­men

And­ra fall med hoc­key­våld

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ja­kob Lil­jas crosschec­king i mot­stån­da­rens oskyd­da­de nac­ke var miss­han­del, an­ser tings­rät­ten. ”Det är yt­terst be­klag­ligt”, sä­ger ishoc­key­stjär­nan, som kom­mer att över­kla­ga do­men.

Över två år ef­ter att den ti­di­ga­re Rög­le­spe­la­ren Ja­kob Lil­ja crosschec­ka­de Mal­mö­bac­ken Jens Ols­son i nac­ken i ett all­svenskt ishoc­keymö­te föll do­men mot ishoc­key­stjär­nan. Mal­mö tings­rätt dö­mer Lil­ja, nu­me­ra i Shl-klub­ben Lin­kö­ping, för miss­han­del av nor­mal­gra­den. På­följ­den blir vill­kor­lig dom och dags­bö­ter.

”DET ÄR YT­TERST be­klag­ligt och en­ligt mig och många and­ra di­rekt fel­ak­tigt”, sä­ger Ja­kob Lil­ja i ett ut­ta­lan­de på Lin­kö­pings hem­si­da.

Lil­ja och hans för­svars­ad­vo­kat med­de­la­de di­rekt ef­ter do­men att den kom­mer att över­kla­gas.

”Det är in­te OK med den här do­men”, sä­ger Lil­ja.

Lil­ja har he­la ti­den ne­kat till brott och an­ser att det rör sig om en olycks­hän­del­se. Den drab­ba­de Jens Ols­son an­ser själv att för­se­el­sen ald­rig bor­de ha ut­retts av rätts­vä­sen­det.

– En­ligt do­men ska Ja­kob Lil­ja ha haft upp­såt att åsam­ka mot­stån­da­ren smär­ta un­der den här mat­chen. Lil­ja har he­la ti­den sagt att syf­tet var att få ho­nom ur ba­lans och åka ef­ter puc­ken och in­te på nå­got sätt ska­da el­ler gö­ra spe­la­ren il­la, sä­ger ad­vo­ka­ten Mats Tor­néus.

– DET ÄR vik­tigt att fram­hål­la att Lil­ja hål­ler klub­ban i spel­fatt­ning un­der på­gåen­de spel­fre­kvens fö­re do­mar­sig­na­len. Ef­tersom ishoc­key är en kamp­sport finns det i spe­lets idé att spe­la­re får tack­la varand­ra un­der spe­let, fort­sät­ter han.

Svens­ka ishoc­key­för­bun­dets di­sci­plin­nämnd döm­de Lil­ja till tio mat­chers av­stäng­ning, varav fy­ra om­vand­la­des till bö­ter på 12 000 kro­nor.

– Det är orim­ligt att dub­bel­straf­fa ho­nom, sä­ger Mats Tor­néus.

Tings­rät­ten fram­hål­ler att den nor­ma­la på­följ­den skul­le ha va­rit vill­kor­lig dom och sam­hälls­tjänst, men tar i be­ak­tan­de att Lil­ja re­dan straf­fats av di­sci­plin­nämn­den och att det har för­flu­tit två år se­dan hän­del­sen.

DA­NI­EL KIHLSTRÖM

Bild: BJÖRN LIND­GREN

ÅTA­LAD. Rät­te­gång där ishoc­key­spe­la­ren Ja­kob Lil­ja (bil­den) står åta­lad för miss­han­del av Mal­mö­spe­la­ren Jens Ols­son.

Bild: LUD­VIG THUNMAN

TVÅ ÅR SE­DAN. Rög­les Ja­kob Lil­ja går av pla­nen ef­ter upp­värm­ning­en 2014, sam­ma sä­song som hän­del­sen in­träf­fa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.