I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

Kan On Track Pi­ra­ten slå världs­stjär­nan Nun­cio?

Ja, om ”Pi­ra­ten” lyc­kas ta spets och att John­ny Tak­ter se­dan gör en gu­da­be­nå­dad tem­po­styr­ning.

I klar­text in­ne­bär det att jag dubb­lar sy­ste­met och strec­kar de två ka­no­ner­na.

Form slår klass, sägs det men bå­da häs­tar­na har myc­ket hög klass, så då lär form och löp­nings­sce­na­ri­et spe­la stor roll.

Jag läs­te nå­gon­stans att Ste­fan Me­lan­der upp­skat­ta­de att Nun­cio nått 70 pro­cent på form­kur­van. Han spee­dar ock­så upp Nun­cio då det blir ut­an skor på fram­ho­var­na.

”Pi­ra­ten” ska täv­la med bar­fo­ta­ba­lans och en ny spe­ci­al­gjord vagn åt hål­let jänkar­vagn – ja, gil­lar verk­li­gen trä­na­ren Hans R Ström­bergs sats­ning, för att in­te ta­la om in­ställ­ning; det är nu vi har den sto­ra möj­lig­he­ten att slå Nun­cio!

En rik­tig tuff upp­gift

Myc­ket av den här emot­sed­da du­el­len kom­mer att av­gö­ras förs­ta 500.

Visst har Nun­cio spår ut­an­vän­digt om On Track Pi­ra­ten, men spår 5 ba­kom bi­len på Sol­val­la är rik­tigt bra. Skul­le Ör­jan Kihlström sat­sa allt på ett kort i start­ö­gon­blic­ket, så tror jag att Nun­cio spet­sar och då är väl lop­pet i prin­cip över.

Nu är Ör­jan Kihlström in­te den mest ”lätt­läs­te” kus­ken, ut­an han kan i prin­cip hit­ta på vad som helst.

Jag skul­le in­te alls bli för­vå­nad om han tar en lugn start. Det är ju trots allt ba­ra åt­ta häs­tar med, så han kan at­tac­ke­ra i prin­cip när han vill med Nun­cio.

En stjär­na, en ta­lang

De­li­cious US är en stjär­na och trots ett be­svär­ligt ut­gångs­lä­ge väl­jer jag att sing­el­strec­ka. Nu när det är kort di­stans lär Kihlström bju­da på ett of­fen­sivt upp­lägg – och hon är ju mot­stån­det över­läg­set.

Ju­lia Pel­li­ni är min and­ra spik. Hon är en ta­lang som kan få sitt ge­nom­brott i år. I års­de­bu­ten ha­de hon in­te fritt till slut som tvåa, men oj så fin hon såg ut.

Lä­get är per­fekt och det är väl ”ba­ra” Pe­ter Un­ter­ste­i­ners häs­tar emot.

I öv­rigt; ja, den kom­man­de vec­kan blir slit­sam för oss trä­na­re när vi ska plö­ja ige­nom spelut­red­ning­en av Hå­kan Hall­stedt – den är visst på 1900 si­dor ...

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.