Babb­lar­na på scen i Halm­stad i som­mar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Babb­lar­na är omått­ligt po­pu­lä­ra bland de mins­ta bar­nen. Snart kan ni se dem li­ve.

Mu­si­kal­tri­on Babb­lar­na, med var­ber­ga­ren Sa­ra Englund i hu­vud­rol­len, tur­ne­rar runt i lan­det och gör stor­suc­cé hos de mins­ta bar­nen. Nu står det klart att de ska dan­sa upp på scen un­der Tall Ships Ra­ces i Halm­stad.

DEN 1 JU­LI kom­mer bar­nen få dan­sa med till ”Stom­pa­lång Tut Pling Sång”, klap­pa fram Did­di, sjunga fram Dod­do, vis­ka i brev­lå­dan ef­ter Bib­bi och stam­pa fram Dad­da. Sho­wen rik­tar sig till barn som är 2–5 år gam­la. Babb­lar­na an­vänds of­ta i pe­da­go­gisk för­sko­le­verk­sam­het, bland an­nat ar­be­tar Slottsjordssko­lans särsko­le­klass med ”Babb­lar­te­ma”, för att gö­ra språ­kin­lär­ning ro­ligt.

FÖR DEM SOM in­te vill vän­ta till i som­mar ge­nom­förs mu­si­ka­len på Halm­stads te­a­ter re­dan 12 april. Fler ar­tis­ter som är bokade till Tall Ships Ra­ces är bland an­nat Eu­ro­pe, Lin­nea Hen­riks­son, Ma­ri­et­te, Lin­nea Ols­son, Has­se ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son, Nis­se Hell­berg och Per­nil­la An­ders­son.

Illustration: PER-AN­DERS NILS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.