Fak­ta:

Rolf Lass­gård

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - SA­RA ULL­BERG/TT

* Född: 1955 i Ös­tersund.

* Bak­grund: Ut­bil­dad vid Sta­tens scen­sko­la i Mal­mö 1975–1978. Spe­la­de myc­ket te­a­ter in­nan han fick sitt ge­nom­brott på bio­du­ken i fil­men Min sto­re tjoc­ke far 1992. Roll­tolk­ning­en ren­de­ra­de ho­nom en Guld­bag­ge för bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll.

* Någ­ra av Lass­gårds mest kän­da fil­mer: Jä­gar­na 1996, Un­der so­len 1998, En man som he­ter Ove 2015.

* Ak­tu­ell: I fil­men Le­jon­kvin­nan som ba­se­ras på en ro­man av Erik Fosnes Han­sen. Syns se­na­re i Alex­an­der Pay­nes Down­si­zing och i Svt­se­ri­en Den dö­en­de de­tek­ti­ven.

pro­va på att gö­ra ame­ri­kansk film med en så­dan re­gis­sör och med den cas­ten med Matt Da­mon och Christoph Waltz med flera. Och med en histo­ria som är helt fan­tas­tisk.

I fil­men spe­lar Lass­gård en fors­ka­re som med sitt team tyc­ker sig ha fun­nit lös­ning­en på hur jor­dens re­sur­ser ska räc­ka till al­la – de krym­per helt en­kelt män­ni­skor till 12.9 cen­ti­me­ters stor­lek.

MEN NÅG­RA FLER in­ter­na­tio­nel­la er­bju­dan­den har Rolf Lass­gård in­te fått, trots all upp­märk­sam­het kring Oscarsno­mi­ne­ring­en av En man som he­ter Ove. Det är ing­et han sör­jer – så länge han får tunga rol­ler­bju­dan­den i Skan­di­na­vi­en.

– Nej, det är in­te så att det ring­er någ­ra te­le­fo­ner. Men mitt mål med skå­de­spe­le­ri­et är roller av den här ka­li­bern och jag är tvek­sam till att jag skul­le få gö­ra dem i ett an­nat land.

Fil­men har bi­opre­miär 7 april.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

HÄNDELSERIKT ÅR. Rolf Lass­gård har häm­tat sig ef­ter Oscarscir­ku­sen kring En man som he­ter Ove. Nu är han ak­tu­ell med fil­men Le­jon­kvin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.