Ta med ha­vet in i sov­rum­met

Hallands Nyheter - - Bostad - BO­STAD: SAT­SA PÅ EN FOTOTAPET LI­SA WALLSTRÖM/TT

Det förs­ta du ser på mor­go­nen är en sand­strand och ett hav som bre­der ut sig mot ho­ri­son­ten. Lyx­se­mes­ter? Nej, en ny fototapet.

Kanske minns du de ro­man­tis­ka sol­ned­gång­ar­na med ett äls­kan­de par i för­grun­den som pryd­de in­si­dan av dör­ren på vart och varan­nat ton­års­rum på 1980-ta­let? El­ler barn­kam­ma­re med häs­tar och mo­tor­cyklar i na­tur­lig stor­lek på in­si­dan av gar­de­ro­ben. Fo­to­ta­pe­ten gjor­de sitt in­tåg i de svens­ka hem­men via dör­rar­na hos den yng­re ge­ne­ra­tio­nen. Visst fö­re­kom det en och an­nan hel­vägg prydd av en pa­ra­diss­trand i nå­gon gil­lestu­ga, men det var främst i bar­nens rum som det ex­pe­ri­men­te­ra­des med na­tur­trog­na mo­tiv.

– Ja, al­la minns vi sol­ned­gång­ar och pal­mer på väg­gar­na i 80-ta­lets bo­de­gor. Då var fo­to­ta­pe­ter­na en rik­tig ut­ma­ning att få upp, sä­ger Ire­ne Gim­mers­ta, cre­a­ti­ve director på ta­pet­fö­re­ta­get Re­bel­walls.

Då be­stod ta­pe­ter­na av små fyr­kan­ter och för att få en över­blick över mo­ti­vet var man tvung­en att puss­la ihop dem på gol­vet och dub­bel­kol­la att in­te nå­gon ru­ta fat­ta­des. Se­dan skul­le var­je ru­ta pens­las med lim för att slut­li­gen pas­sas in på väg­gen.

– Nu för­ti­den är fo­to­ta­pe­ter­na di­gi­tal­tryck­ta di­rekt på num­re­ra­de vå­der så även den mest ohän­di­ga kan kän­na sig som en rik­tig ta­pet­mäs­ta­re, för­säk­rar Ire­ne Gim­mers­ta.

HON BE­RÄT­TAR ATT ta­petva­ri­an­ten slog ige­nom nå­gon gång på 1970- och -80-ta­len, men önskan att ska­pa sto­ra mo­tiv på väg­gar­na bör­ja­de re­dan på 1000-ta­let. Den världs­be­röm­da Bay­eux­ta­pe­ten, som sit­ter i det for­na bis­kopspa­lat­set i frans­ka Nor­man­die, är den älds­ta pa­no­ra­ma­ta­pe­ten som man kän­ner till. Den är en vävd bo­nad och skild­rar i 72 sce­ner Vil­helm Er­öv­ra­rens tåg mot Eng­land och sla­get vid Hastings 1066. Men må­la­de ta­pe­ter fö­re­kom ock­så.

– På den ti­den var det vik­tigt med åter­bruk. Man må­la­de på sto­ra pap­per­sark el­ler ty­ger som se­dan häng­des upp på väg­gar­na i säll­skaps­rum vid spe­ci­el­la hög­ti­der, som ett bröl­lop till ex­em­pel. När fest­lig­he­ter­na var över rul­la­de man ihop den och spa­ra­de till ett an­nat till­fäl­le, be­rät­tar Ire­ne.

FÅ SKUL­LE VÄL kom­ma på tan­ken att pry­da väg­gar­na med ett ac­tion­fyllt fältslag i dag. Nu­me­ra hand­lar det om att ska­pa il­lu­sio­ner och rymd, och det är vack­ra na­tur­mo­tiv och coo­la stads­mil­jö­er som do­mi­ne­rar.

– De har all­tid va­rit po­pu­lä­ra och är så fort­fa­ran­de. Det är li­te som Kal­le An­ka och Lång­ben på julaf­ton när de spän­ner upp den sto­ra sol­fjä­dern från sin hus­vagn för att få en ut­sikt.

Vid si­dan av na­tursce­ner­na är ytor och struk­tu­rer av olika slag, som ruf­figt te­gel, träslag och flag­nad be­tong, myc­ket po­pu­lärt.

Att fo­to­ta­pe­ter, el­ler pa­no­ra­ma­ta­pet som Ire­ne Gim­mers­ta hell­re kal­lar dem, är så po­pu­lä­ra just nu tror hon har med den tek­nis­ka ut­veck­ling­en att gö­ra. Den har gjort att det har bli­vit enkla­re att ta­pet­se­ra med dem, plus att de­sig­nen har bli­vit mind­re för­ut­säg­bar. Det går ju ock­så att för­sto­ra eg­na mo­tiv och de­ko­re­ra hem­met med.

– Det finns li­ka många ta­pet­mo­tiv som per­son­lig­he­ter. Men de som fram­för allt sat­sar på des­sa vägg­pryd­na­der är oräd­da per­so­ner, som in­te ser på ta­pe­ter som ”hiss­mu­sik” ut­an som ett at­tri­but som hjäl­per dem för­med­la ett bud­skap med sin in­red­ning.

MEN PAS­SAR pa­no­ra­ma­mo­ti­ven i al­la hus då? Kan man verk­li­gen smac­ka upp Em­pi­re Sta­te Buil­ding i sa­len på en lant­gård från 1700-ta­let?

– Nja, skul­le jag sä­ga. Där kanske di­gi­tal­tryck av klas­sis­ka mo­tiv pas­sar bätt­re. Vi har till ex­em­pel ta­git va­ra på ett hund­ra­å­rigt ta­pet­möns­ter som hand­må­la­des för tra­di­tio­nellt ta­pet­tryck. Ett så­dant pas­sar fint i ett gam­malt an­rikt hus.

Hon tyc­ker ock­så att man kan ta hän­syn till ta­pe­ten när man mö­ble­rar res­ten av rum­met. Att tän­ka på väg­gen som en dis­playy­ta som hjäl­per till att för­hö­ja den syn­vil­la man vill för­med­la. Und­vik kanske att pla­ce­ra en by­rå fram­för ett stort na­tur­mo­tiv. Men man be­hö­ver in­te ba­ra hål­la sig till en föns­ter­lös fond­vägg – mo­ti­vet av­gör helt och hål­let. Själv har hon in­te ens nöjt sig med att ba­ra an­vän­da väg­gar­na.

– Det kan bli kul med ud­da ytor. Vi har till ex­em­pel en ta­pet i ta­ket i vårt hem­ma­kon­tor och ett an­nat skräd­dar­sytt mo­tiv an­pas­sat till vå­ra sto­ra sov­rums­föns­ter. Det är teck­na­de svart­vi­ta klät­ter­ro­sor som lik­som väx­er runt själ­va fönst­ren.

Bild: REBEL WALLS

SKYMNING. Njut av din eg­na pri­va­ta sol­ned­gång - hem­ma i var­dags­rum­met. Fo­to­ta­pe­ten ”Pi­er” från Rebel Walls.

SAGOLIKT. Dim­ma och skym­nings­skog i var­dags­rum­met? Fo­to­ta­petskol­lek­tio­nen ”The Soul of Na­tu­re” fö­re­stäl­ler mo­tiv från Väs­ter­norr­land och är ett sam­ar­be­te mel­lan fö­re­ta­get Pho­to­wall och Jon­na Jin­ton.

COOL VÄGG. Tor­neäl­ven och mo­tiv från isho­tel­lets in­si­da i sam­ar­be­tet mel­lan Pho­to­wall och Ice­ho­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.