Fak­ta: Ve­ne­zu­e­las po­li­tis­ka sy­stem

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen - KÄL­LA: NE

Ve­ne­zu­e­las för­fatt­ning bör­ja­de gäl­la 1999 ef­ter att ha fått stöd av 70 pro­cent i en folk­om­röst­ning. Lan­det är en fe­de­ral re­pu­blik som byg­ger på en klas­sisk makt­del­nings­prin­cip. Den verk­stäl­lan­de mak­ten ut­övas av pre­si­den­ten, som väljs för en man­dat­pe­ri­od på sex år och har sto­ra be­fo­gen­he­ter. Den lag­stif­tan­de mak­ten ut­övas av kon­gres­sen, na­tional­för­sam­ling­en med 167 le­da­mö­ter, och den dö­man­de av rätts­vä­sen­det, med Högs­ta dom­sto­len som högs­ta in­stans. Dess­utom finns ett re­pu­bli­kanskt mo­ral­råd och en val­myn­dig­het som ska öka den folk­li­ga kon­trol­len av sta­ten. (TT)

FO­TO: ARIANA CUBILLOS/AP

Utmanar Ma­du­ro. De­mon­stra­tio­ner för och emot pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro har av­löst varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.