Li­te om: The­o­dor Stridh

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ål­der: Fyl­ler 22 år den 5 maj.

* Fa­milj: Mam­ma, pap­pa, en två år äld­re sto­re­bror och en sex år yng­re lil­la­sys­ter.

* Upp­växt: Fal­ken­berg.

* Bor: Skrea Strand.

* Ut­bild­ning: Eko­no­mi­pro­gram­met på Drott­ning Blan­ka.

* Ak­tu­ell som: Hem­ma igen i mit­ten av april ef­ter en vin­ter som sä­songs­ar­be­ta­re i Kläp­pen Ski Re­sorts skid­s­hop.

* An­tal sä­songs­job­ba­re: 180, varav 18 i skid­s­hop, ut­hyr­ning/verk­stad.

* Trä­nar: Gym och löp­ning.

* Fa­vo­ritstrand: Skrea Strand, Ololfs­bo är ock­så fint.

* Fa­vo­rit­bac­ke för sla­lom: De runt Fal­ken­lif­tar­na, den så kal­la­de bak­si­dan.

* Fram­tids­pla­ner: Var­va som­ma­rens var­ma da­gar med som­mar­jobb i bu­tik, och se­dan åter­vän­da till fjäll­värl­den näs­ta vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.