Tre dö­da ef­ter den svå­ra bus­so­lyc­kan

SKE­NE: Tre per­so­ner har av­li­dit ef­ter bus­skra­schen ut­an­för Sveg. På bus­sen be­fann sig 52 ele­ver från Äng­sko­lan i Ske­ne samt sju vux­na. Fle­ra per­so­ner är fort­fa­ran­de all­var­ligt ska­da­de.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Olyckor Tre per­so­ner om­kom och 23 per­so­ner vår­das på sjuk­hus ef­ter bus­so­lyc­kan i Här­je­da­len. I bus­sen fär­da­des skolung­do­mar och någ­ra vux­na som skul­le på ski­dre­sa. För fem av de ska­da­de är till­stån­det all­var­ligt.

Olyc­kan in­träf­fa­de vid sju­ti­den i går mor­se på E45 mel­lan Sveg och Få­gel­sjö när bus­sen åk­te av vägen och väl­te. Om­bord fanns främst hög­sta­di­e­e­le­ver från Äng­sko­lan i Ske­ne i Marks kom­mun på väg till Jämt­land på en ski­dre­sa.

To­talt rör­de det sig om 59 per­so­ner: 52 ung­do­mar, och 7 vux­na.

Sam­man­lagt 23 per­so­ner av de olycks­drab­ba­de vår­da­des än­nu på ef­ter­mid­da­gen i går på sjuk­hus.

En för­un­der­sök­ning har in­letts för att ut­re­da olycksor­sa­ken. Vägen har stängts av och öpp­nas först på mån­dags­mor­go­nen, då re­pre­sen­tan­ter för Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion och po­li­sen kom­mer att fin­nas på plats.

Vid 10.30 var den mas­si­va rädd­nings­in­sat­sen på själ­va olycks­plat­sen över.

–Det var som en krigs­skå­de­plats ini­ti­alt. Det vår­da­des ung­do­mar i di­ke­na och i prin­cip över­allt. Ef­ter ett tag kom brand­män från Fä­ri­la med ett sjuk­vårds­tält så vi fick in ska­da­de in­om­hus, så det blev li­te mer ord­ning och re­da, sä­ger Pe­ter Nys­tedt vid rädd­nings­tjäns­ten.

– Det blir så­da­na kraf­ter i en buss på 80–90-väg. De far runt i bus­sen, så ung­do­mar­na ram­la­de på varand­ra.

Sjuk­hu­sen i Re­gi­on Jämt­land Här­je­da­len gick in i för­stärk­nings­lä­ge – ni­vån mel­lan stab­slä­ge och ka­ta­stroflä­ge. Pa­ti­en­ter ska ha förts till fler­ta­let sjuk­hus, ex­em­pel­vis Mo­ra, Ös­tersund, Hu­diksvall och Falun.

Hur han­te­ra­de ung­do­mar­na si­tu­a­tio­nen?

– Många var choc­ka­de och upp­ja­ga­de, vis­sa var apa­tis­ka. Man re­a­ge­rar på så olika sätt. Många var leds­na över att de­ras kom­pi­sar är all­var­ligt ska­da­de, sä­ger Pe­ter Nys­tedt.

Tre am­bu­lans­he­li­kopt­rar sat­tes in och om­kring 15 am­bu­lan­ser och cir­ka 30 brand­män.

– Man har nog tömt he­la Mel­lan­norr­land på am­bu­lan­ser.

Vad kan ha or­sa­kat olyc­kan?

– Vi är li­te frå­gan­de. Det är en rak­sträc­ka och det är torr och fin väg­ba­na, sä­ger Pe­ter Nys­tedt.

Un­der går­da­gen sam­la­des

an­hö­ri­ga och vän­ner vid sko­lan i Ske­ne. Det var lugn stäm­ning på skol­går­den. Flag­gan va­ja­de på halv stång. Vid en sten på skol­går­den ha­de en in­for­mell min­nes­plats ska­pats. Någ­ra ljus och blom­mor. En nal­le­björn. Ett kort med tex­ten ”var­ma tan­kar” blev en på­min­nel­se om tra­ge­din som drab­bat skol­kam­ra­ter­na.

På skol­går­den sam­la­des små grup­per av ele­ver. Per­so­nal från po­li­sen, po­som­grup­pen, som arbetar med krishan­te­ring, och kyr­kan var på plats.

– Vi kän­ner många av ung­do­mar­na. Det be­rör oss djupt, sä­ger Gö­ran Land­gren, präst i Ör­by-ske­ne för­sam­ling, till TT:S ut­sän­de.

Många stod i klung­or och sam­ta­la­de, kra­ma­de om varand­ra. Någ­ra grät.

Re­pre­sen­tan­ter för kom­mun­led­ning­en satt en­ligt upp­gift i mö­te på kom­mun­hu­set i Kin­na. Po­li­sen i Kin­na höll öp­pet, lik­som kyr­kan bå­de i Ske­ne och Kin­na.

Olyc­kan ska­kar om Ske­ne, ett li­tet sam­häl­le mel­lan Borås och Var­berg, där det bor om­kring 5 800 per­so­ner.

– Det är klart att en så­dan här all­var­lig olyc­ka på­ver­kar otro­ligt myc­ket. Vi kan ty­värr in­te va­ra på plats där up­pe. Men vi gör allt vi kan här på hem­ma­plan för att fin­nas till och va­ra stöd, sä­ger Lin­da Sjöö, kom­mu­ni­ka­tör vid Marks kom­mun.

Stats­mins­ter Stefan Löfven höll i går kväll ett tal från Harpsund an­gå­en­de olyc­kan i Här­je­da­len.

– Jag vill rik­ta ett stort tack till rädd­nings­per­so­nal, sjuk­vårds­per­so­nal och en­skil­da män­ni­skor som vi­sat sin del­ak­tig­het och er­bju­dit sitt stöd, sä­ger stats­mi­nis­ter Stefan Löfven.

– Vi är med­män­ni­skor, vi finns med de drab­ba­de.

Löfven ha­de va­rit i kon­takt med Marks kom­mu­nal­råd och op­po­si­tions­råd un­der går­da­gen, upp­gav han. El­la Sund­ström/tt Gustav Sjö­holm/tt

Jo­nas Dag­son/tt

Bild: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

HALV STÅNG. På Äng­sko­lan häng­de flag­gan på halv stång un­der sön­da­gen. Många ha­de sam­lats på sko­lan i den svå­ra stun­den.

FOTO: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

Vid en sten på skol­går­den i Ske­ne har en in­for­mell min­nes­plats ska­pats.

FOTO: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

Gö­ran Land­gren, präst i Ske­ne för­sam­ling, på plats vid Äng­sko­lan.

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven kom­men­te­rar sön­da­gens bus­so­lyc­ka i Här­je­da­len vid en press­träff i Harpsund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.