Re­jält över­skott i kas­san

FÖRKLARINGEN: MARKFÖRSÄLJNING OCH BOLAGSVINST HÖJ­DE RE­SUL­TA­TET

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

54 mil­jo­ner kro­nor bätt­re än bud­ge­te­rat. Fal­ken­bergs kom­mun fick en re­jäl slant över 2016. Men de kom­mer in­te att pyt­sas in i verk­sam­he­ten ut­an gå till fram­ti­da in­ve­ste­ring­ar.

Ett över­skott på näs­tan 100 mil­jo­ner kro­nor. Bok­slu­tet för Fal­ken­bergs kom­mun 2016 vi­sar på en eko­no­mi i ba­lans in­för sto­ra in­ve­ste­ring­ar som väntar de kom­man­de åren.

Den över­skju­tan­de de­len blev 54 mil­jo­ner bätt­re än bud­ge­te­rat.

– Det­ta gör det möj­ligt för oss att be­kos­ta de­lar av vå­ra in­ve­ste­ring­ar med hjälp av eg­na me­del. Pre­cis som i hus­hållse­ko­no­min är det vik­tigt att vi pri­o­ri­te­rar och tän­ker ige­nom hur vå­ra in­ve­ste­ring­ar fi­nan­sie­ras. I Fal­ken­berg bå­de lå­nar vi och an­vän­der eg­na peng­ar, kon­sta­te­rar kom­mu­nens eko­no­mi­chef Jan Fritz.

– Över­skot­tet är ett re­sul­tat av fle­ra sa­ker. Det som stic­ker ut är att vi bland an­nat har sålt mark för 19 mil­jo­ner och fått 31 mil­jo­ner i ut­del­ning från vårt bo­lag Fal­ken­berg Ener­gi. Men markförsäljning och bo­lags­ut­del­ning är ing­et man bud­ge­te­rar med el­ler di­men­sio­ne­rar verk­sam­he­ten ef­ter då det skil­jer myc­ket från år till år. Vi ser det som ett kas­sa­till­skott som vi del­fi­nan­si­e­rar in­ve­ste­ring­ar med, för­kla­rar Jan Fritz. Det är po­li­ti­ker­na som tar be­slut om in­ve­ste­ring­ar, hur myc­ket kan du som eko­no­mi­chef på­ver­ka bud­ge­ten?

– Jag kan ba­ra på­ta­la ra­mar­na för det och kon­se­kven­ser­na av vad man gör. Jag på­ta­lar även fak­ta och de­mo­gra­fin. Så här kom­mer ut­ma­ning­ar­na att se ut och det kom­mer att krä­va an­ting­en skat­te­höj­ning­ar el­ler ef­fek­ti­vi­se­ring­ar. Vi mås­te fo­ku­se­ra he­la ti­den och det går in­te att sän­ka skat­ten i fram­ti­den.

– Det är en ut­ma­ning och ett stort an­svar att ta. Man får va­ra väl­digt för­sik­tig med hur man han­te­rar med­bor­gar­nas peng­ar. Pre­cis som för al­la and­ra kom­mu­ner väntar sto­ra ut­ma­ning­ar runt hör­net, sä­ger Jan Fritz.

Fal­ken­berg har i sam­ar­be­te med re­vi­sions- och kon­sult­fö­re­ta­get PWC på­bör­jat en ana­lys av det lång­sik­ti­ga fi­nan­si­el­la lä­get. Van­ligt­vis bru­kar man ha en fram­för­håll­ning på tre år el­ler möj­li­gen fem år.

– Nu kom­mer vi att tit­ta fram till 2035 och det är förs­ta gång­en vi gör det så här långt fram. Det är ing­en ex­akt ve­ten­skap, men ger än­då en bild om ga­pet mel­lan kost­na­der och in­täk­ter. Vi vet ju hur ut­veck­ling­en ser ut med en väx­an­de äld­re be­folk­ning. Nu föds fler unga ock­så som gör att det även blir mer press på sko­lor­na. Den del av be­folk­ning­en som väx­er minst just nu är de som för­värvs­ar­be­tar, kon­sta­te­rar eko­no­mi­che­fen.

EN LÅNGSIKTIG ANA­LYS väl­kom­nas ock­så av po­li­ti­ker­na.

– Den blir jät­te­vik­tig för vår pla­ne­ring. Vi som kom­mun mås­te ta vårt an­svar för att kun­na lö­sa fi­nan­sie­ring­en av vår väl­färd även på lång sikt. Det mås­te sat­sas in­om en rad om­rå­den. Vi be­hö­ver ut­veck­la vår in­fra­struk­tur, byg­ga nya sko­lor, för­sko­lor och nya äldre­bo­en­den. Sam­ti­digt står vi in­för sto­ra de­mo­gra­fis­ka ut­ma­ning­ar då fär­re ska bi­dra med mer, kom­men­te­rar kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mari-lou­i­se Wer­ners­son (C).

OPPOSITIONSRÅDET PER SVENS­SON

(S) är ock­så i stort nöjd med årets re­sul­ta­tet och att man har en re­jäl fram­för­håll­ning.

– Vi är med­vet­na om att vi mås­te ha ett gans­ka stort över­skott. Men vi hål­ler in­te med om al­la ef­fek­ti­vi­se­ring­ar som de bor­ger­li­ga har gjort. Till ex­em­pel när det gäl­ler ung­do­mar som får job­ba på som­ma­ren. Där har man mins­kat an­ta­let plat­ser kraf­tigt och det tyc­ker jag är svårt att mo­ti­ve­ra när vi går med så myc­ket i över­skott. Kan det stic­ka i ögo­nen på folk att kom­mu­nen går med näs­tan hund­ra mil­jo­ner i vinst sam­ti­digt som det görs be­spa­ring­ar på många om­rå­den, till ex­em­pel in­om om­sor­gen?

– Jo, vi so­ci­al­de­mo­kra­ter har he­la ti­den pra­tat om att vi vill hö­ja grund­be­man­ning­en för att få hög­re kva­li­tet. Vi har sto­ra in­ve­ste­ring­ar i dag men då mås­te man kanske gå in och pri­o­ri­te­ra och se om al­la är nöd­vän­di­ga el­ler om man ska sat­sa på verk­sam­het istäl­let, sä­ger Per Svens­son.

Bild: OLA FOLKESSON

NÖJD EKO­NO­MI­CHEF. Jan Fritz kan kon­sta­te­ra att kom­mu­nen har en eko­no­mi i ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.