Svart­mö­gel igen på PS

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Re­stau­rang Pe­der har än­nu en gång drab­bats av svart­mö­gel. Rek­tor Petter Öhr­ling menar att det finns nå­gon oba­lans i lo­ka­ler­na som ing­en ex­pert ver­kar för­stå sig på. Nu be­hövs det yt­ter­li­ga­re in­ve­ste­ring­ar för att bli av med mög­let för gott.

Trots om­fat­tan­de åt­gär­der är svart­mög­let till­ba­ka på Re­stau­rang Pe­der. – Vi trod­de att vi var kla­ra men det var vi in­te, sä­ger Petter Öhr­ling, rek­tor för en­het 2.

Mil­jö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­en upp­täck­te un­der en pla­ne­rad in­spek­tion för­ra året svart­mö­gel på fle­ra stäl­len hos Re­stau­rang Pe­der. Kylut­rym­met, torr­för­rå­det och kökskå­pan var drab­ba­de. Svart­mö­gel hit­ta­des ock­så på livs­me­dels­för­pack­ning­ar, för­va­rings­y­tor och in­ner­tak bland an­nat.

Re­stau­rang Pe­der är re­stau­rang­en där ele­ver­na som lä­ser re­stau­rang och livs­me­del på Pe­der Skri­vares sko­la hål­ler till.

EN­LIGT PETTER ÖHR­LING, som är rek­tor för en­het 2 där re­stau­rang­pro­gram­met in­går, skul­le de ta tag i pro­ble­men or­dent­ligt. Det gjor­des ock­så. Ky­lar och torr­för­råd röj­des ur, lo­ka­ler­na sa­ne­ra­des och ytor må­la­des om. Ven­ti­la­tio­nen kon­trol­le­ra­des.

Men när mil­jö- och häl­sa gjor­de en in­spek­tion den 14 mars för att föl­ja upp kon­troll­be­sö­ket från för­ra året vi­sa­de det sig att svart­mög­let var på väg till­ba­ka.

– Vi gjor­de mas­sor av åt­gär­der men mög­let smy­ger sig på. Det finns nå­gon form av oba­lans i lo­ka­len som var­ken ser­vice­för­valt-

ning­en el­ler ex­per­ter för­står vad det kan va­ra, sä­ger Petter Öhr­ling.

Livs­me­dels­in­spek­tö­ren från mil­jö och häl­sa kon­sta­te­ra­de att det fanns till­växt av svart­mö­gel på un­der­si­dan av hyl­lor. Det var vis­ser­li­gen än så länge i li­ten om­fatt­ning men när det finns spår av svart­mö­gel kom­mer det att växa till snabbt och gyn­na spor­bild­ning­en.

HYL­LOR­NA I KYLUT­RYM­MET och kö­kets fläkt­kå­pa ha­de ock­så svart­mö­gel­lik­nan­de fläc­kar.

– Det be­hövs nya in­ve­ste­ring­ar. Alu­mi­ni­um­hyl­lor ska by­tas mot rost­fritt stål. Då kan svart­mög­let in­te få fäs­te li­ka lätt.

Städ­ru­ti­ner­na ska ock­så ses över. Stor­städ­ning­ar får gö­ras of­ta­re och vakt­mäs­tar­na får i upp­drag att ren­gö­ra fläk­tar­na of­ta­re. Al­la in­sat­ser kos­tar en hel del peng­ar.

He­la hös­ten har re­stau­rang­en hål­lit öp­pet och vad Petter Öhr­ling kän­ner till så är det ing­en som har bli­vit sjuk el­ler drab­bats av al­ler­gis­ka reaktioner. Nu un­der vå­ren är re­stau­rang­en stängd med an­led­ning av att ele­ver­na är ute på prak­tik.

TYDLIGEN PÅ­GÅR EN kamp mel­lan re­stau­rang­ut­bild­ning­en och kom­mu­nen.

– Kom­mu­nen vill att vi ska stänga av fläk­tar­na på kväl­lar och nät­ter för att spa­ra ener­gi. Men vi har upp­täckt att det blir bätt­re när de får gå dyg­net runt, sä­ger Petter Öhr­ling.

NYA ÅT­GÄR­DER. Petter Öhr­ling, rek­tor för re­stau­rang- och livs­me­dels­pro­gram­met,

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

hop­pas att svart­mög­let ska för­svin­na.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

IN­VE­STE­RING­AR. Nya ky­lar har köpts in för att bli av med de­lar av pro­ble­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.