Mer lo­kal öl ut­an mo­no­pol

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HALDESTEN 010-471 53 70 ma­ria.haldesten@hn.se

Att pas­se­ra Vinå­da­len, just när Hal­landscen­tern över­ras­kat med att vil­ja av­skaf­fa av Sys­tem­bo­la­gets mo­no­pol, känns som ett jär­tec­ken. Ba­ra en li­ten bit bort täcks dess­utom kul­lar av just vin­ran­kor. Men att kö­pa med sig en flas­ka hem från vin­går­den är in­te att tän­ka på. I sam­ma bör­di­ga trak­ter lig­ger ett av al­la hal­länds­ka mi­kro­bryg­ge­ri­er. Sam­ma vi­sa där. Det som tap­pas på flas­ka i la­dan får ing­en kö­pa med sig där­i­från. Ölet kan en­kom in­för­skaf­fas på ett få­tal när­lig­gan­de bryg­ge­ri­er.

Det­ta fö­re­tags­häm­man­de re­gel­verk fick An­ders Eriksson, cen­ter­par­tist från Kungs­bac­ka, att skri­va en mo­tion.

– Jag vill se en av­veck­ling i stil med apo­teks­mo­no­po­lets, att man skall kun­na få säl­ja al­ko­hol på li­cens i renod­la­de bu­ti­ker. Det skall in­te för­väx­las med krav på vin i mat­bu­ti­ken. – Jag tän­ker mig ett sy­stem likt det som gäl­ler för för­sälj­ning av re­cept­be­lagd me­di­cin, för­kla­rar han.

DEN BEGRÄNSNINGEN VAR än­då för­ge­ne­rös för­di­strikts sty­rel­sen för Hal­landscen­ter natt­sväl­ja, som av folk­häl­so­skäl vill vär­na en fort­satt mer re­strik­tiv mo­no­pol­po­li­tik.

– Jag viss­te att det skul­le bli de­batt, par­ti­ets of­fi­ci­el­la lin­je sät­ter stopp vid gårds­för­sälj­ning, sä­ger An­ders Eriksson. Men han fick ge­hör hos en ma­jo­ri­tet av de hal­länds­ka om­bu­den och mo­tio­nen går nu till par­ti­ets rikstäm­ma i höst.

– Per­so­na­len på Sys­tem­bo­la­get är of­ta väl­digt sak­kun­ni­ga. Men det kan va­ra hut­löst svårt att få in sin pro­dukt på hyl­lor­na. Det blir ex­tra tyd­ligt i om­rå­den där det finns gott om mi­kro­bryg­ge­ri­er och kon­kur­ren­sen hård­nar, sä­ger An­ders Eriksson.

ATT SYS­TEM­BO­LA­GETS REGLER upp­levs som häm­man­de och orätt­vi­sa av många nya öl-ent­re­pre­nö­rer är väl känt. Men Sys­tem­bo­la­get har även un­der­grävt sitt för­tro­en­de ge­nom en över­ni­tisk syn på var de­ras bu­ti­ker får pla­ce­ras. Att Ma­rie-louse Wer­ners­son, som rös­ta­de mot av­skaf­fan­de av mo­no­po­let, har ta­git hår­da dus­ter för att få Sys­tem­bo­la­get att in­se det rim­li­ga i kra­vet på en bu­tik i Ul­la­red är ett ta­lan­de ex­em­pel. Att be­folk­ning­en på lands­byg­den är hän­vi­sa­de till de bu­ti­ker som kan fun­ge­ra som ut­läm­nings­stäl­len är otill­freds­stäl­lan­de ur ser­vice­per­spek­tiv.

DET FINNS FLER skäl till den väx­an­de miss­nö­jet mot mo­no­po­let. Kri­ti­ker­na pe­kar bris­ter i ut­bu­det, där fo­kus gär­na läggs på bil­li­ga, li­te sö­ta­re vi­ner – allt fler av dem på lå­da.

”Det finns ba­ra ett kri­te­ri­um som styr vil­ka vi­ner som får in­gå i det or­di­na­rie sor­ti­men­tet: de som säl­jer mest.” skrev Tv-pro­fi­len Bo Hag­ström i da­gar­na i en de­battar­ti­kel SVD. Många fler stäl­ler sig med rät­ta frå­gan hur det är för­en­ligt med det folk­häl­so­po­li­tis­ka upp­dra­get.

Hal­landscen­tern har rätt i att ut­veck­ling­en i många och myc­ket har sprung­it ifrån Sys­tem­bo­la­get. Det är dags att tän­ka nytt - även om ing­en skall lu­ra sig att tro an­nat än att ut­bu­det mås­te an­pas­sas ef­ter ef­ter­frå­gan även i li­cens­bu­ti­ker. Att ex­em­pel­vis lå­ta lo­ka­la till­ver­ka­re ge­men­samt få li­cen­sie­ras att star­ta buk­tik är än­då en fram­synt idé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.