Pen­sions­sy­ste­met är rig­gat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

PEN­SION. Pen­sions­sy­ste­met är rig­gat för per­so­ner med högav­lö­na­de jobb med höga in­koms­ter där man ock­så får en hög tjäns­te­pen­sion och pre­mie­pen­sion. Det har ock­så va­rit möj­ligt att gö­ra sto­ra skat­te­av­drag för pri­vat spa­ran­de. Skat­te­av­dra­get som från början var 20 000 kro­nor per år har mins­kat suc­ces­sivt fram till 2015 då det av­skaf­fa­des helt.

Den som ar­be­tat hel­tid med bra lön och haft möj­lig­het att be­ta­la in sto­ra be­lopp till sin fram­ti­da pen­sion får na­tur­ligt­vis en bra till­ta­gen pen­sion att le­va på. Det hand­lar då om ett ar­be­te hos en se­ri­ös ar­bets­gi­va­re som skö­ter si­na åta­gan­den en­ligt kol­lek­tivav­tal.

JAG HAR SVÅRT att tro att man kan få nå­got som helst till­gång till ett av För­säk­rings­kas­san be­hovs­prö­vat bo­stads­tillägg. Att ta ut tjäns­te­pen­sio­nen på kor­ta­re tid in­ne­bär dess­utom hög­re skatt och mot­ver­kar sitt syf­te om man har en bra all­män pen­sion. Jag är be­nä­gen att tro att det hand­lar om bi­drags­fusk allt­så ren oär­lig­het för att lu­ra till sig ett bi­drag som man in­te har rätt till. Då är det en an­mä­lan till För­säk­rings­kas­san för ”rätt ska va rätt och ing­et jäv­la slarv”.

För­valt­ning­en av den all­män­na pen­sio­nen görs av sta­ten. Tjäns­te­pen­sio­nen pla­ce­ras ef­ter eget val och här finns ut­rym­me för mind­re se­ri­ö­sa ak­tö­rer att be­ri­ka sig på vå­ra pen­sions­peng­ar. Pre­mie­pen­sio­nen har du haft möj­lig­het att för­val­ta själv el­ler läm­na över till sjun­de AP fon­den. Här har ock­så upp­stått en mark­nad för ose­ri­ö­sa spe­ku­lan­ter som ringt el­ler skic­kat re­klam om att men gär­na tar hand om di­na pen­sions­peng­ar och att du in­te be­hö­ver be­kym­ra dig mer om din pen­sion. Di­na be­kym­mer kom­mer när du ska ta ut din pen­sion.

till ”Kri­tisk ål­derspen­sio­när” (23/3).

ATT HAN­TE­RA SIN fram­ti­da pen­sion är ett våg­spel för de som in­te har kun­skap om hur sy­ste­met fun­ge­rar. Du ut­läm­nas i många fall till att ta ett allt­för stort an­svar för en så vik­tig frå­ga som din pen­sion. Vi ut­sätts för kon­se­kven­ser­na av då­li­ga pla­ce­ring­ar och fra­sen skyll dig själv om du blir fat­tig­pen­sio­när.

För öv­rigt an­ser jag att sta­ten ska ta ett stör­re an­svar för pen­sio­nen.

Re­flex­ion om pen­sion

Bild: MARIJAN MURAT/TT

ETT VÅG­SPEL. Att han­te­ra sin fram­ti­da pen­sion är ett våg­spel för de som in­te har kun­skap om hur sy­ste­met fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.